מועצה אזורית עמק יזרעאל - מידע לחברות וחברי מליאת המועצה

17 מתשלומים כחוק של בעלי נכסים (או המחזיקים בהם) המצויים בתחום הרשות המקומית וכן, אגרות והכנסות למימון שירותים ספציפיים. לדוגמה: ארנונה, אגרות שירותים, השתתפות בהוצאות, רישיונות, קנסות, מכירות (מים, נכסים), דמי שכירות והעברות משנים קודמות. חלק מהכנסות אלה (ארנונה) מהווה מס לכל דבר ואינו מותנה בשירות ספציפי ובהיקפו. סעיפי ההוצאות של הרשויות יכללו: - כל השירותים המסופקים על ידי הוצאות לשירותים הרשות המקומית, לרבות שירותים ממלכתיים, המסופקים באמצעותה. ההוצאות לשירותים אלו מורכבות משני סוגי הוצאות: - הוצאות בגין משכורת ושכר של כלל שכר המועסקים על-ידי הרשות המקומית, בכל תחומי הפעילות לרבות חינוך, רווחה, דת ובריאות.

- הוצאות הרשות המקומית בתפעול כל פעולות השירותים, כגון: תכנון, תשתית, אחזקה, שמירה, הוצאות משרדיות, ציוד ואספקה, השתתפות בהוצאות של מוסדות. תפעול השירותים השונים נעשה באמצעות עובדות ועובדים, המועסקים על ידי הרשות או באמצעות קבלנים.

פירעון הלוואות ותשלומים שזמן פירעונם חל באותה שנה, כולל ריבית והצמדות בגינן.

הפרשות למימון פיתוח ולקרנות שונות.

Made with FlippingBook Ebook Creator