מועצה אזורית עמק יזרעאל - מידע לחברות וחברי מליאת המועצה

12

מליאת המועצה

כינוס ישיבת מועצה ראשונה על פי צו המועצות האזוריות, מועצה נבחרת תתכנס לישיבתה יום מתחילת 14 הראשונה ביוזמת ראש/ת המועצה, לא יאוחר מ- כהונתה. על ההזמנה לישיבה להימסר לכל חברות וחברי המועצה שעות לפחות לפני מועד הישיבה. 48 ישיבות המועצה יתקיימו לפחות אחת מספר הישיבות שבועות (למעט חודש תשרי וניסן). 6 ל- שעות 48 לישיבה הראשונה תימסר הזמנה עם סדר היום שעות על 24 קודם למועד הישיבה. לישיבות מן המניין ימים לפני 4 פי חוק. המועצה נוהגת לשלוח הזמנה לפחות הישיבה, כולל חומר נלווה. כגון: תקציב, תשלומי חובה, או הזמנה לדיונים מיוחדים חוק עזר - תימסר מראש. בדרך כלל מספר ימים לפני. י/תהיה ראש/ת המועצה ובהיעדרו/ה – יו"ר המועצה הסגן/ת שלו/ה. אלא אם הוחלט אחרת. פומביות, ישיבות המועצה תהינה המניין החוקי הנו רוב חברות וחברי המליאה. מניין חוקי אם לא נכח מניין חוקי בשעה הפתיחה, הישיבה תדחה בשעה, כשלפחות שליש מחברות וחברי המועצה נוכחים. ימים. 7 ככל שאין מניין, הישיבה תדחה ב-

נעשית באמצעות הרמת יד, אלא אם שליש הצבעה מהחברות והחברים ביקשו הצבעה חשאית. לא ניתן לשלוח מיופה כוח להצביע במקום חבר/ת מליאה או להפקיד פתק הצבעה בנושא מסוים אצל יו"ר הישיבה.

Made with FlippingBook Ebook Creator