מועצה אזורית עמק יזרעאל - מידע לחברות וחברי מליאת המועצה

16

תקציב המועצה האזורית דיני המועצות האזוריות קובעים כי כל רשות מקומית תפעל לפי בינואר 1 תקציב שנתי וכי שנת הכספים לכל הרשויות תתחיל ב- של כל שנה. תקציב שאושר הנו מסמך משפטי המחייב את הרשות. התקציב הוא המסגרת הכלכלית לפעילותה של הרשות וכלי לניהול הרשות על פי מטרות ויעדים. התקציב משקף תמונת מצב של מבנה הרשות, מספר עובדיה, תפקידיה השונים והאופן שבו היא מבצעת אותם. התקציב הוא גם הצהרת הכוונות של הרשות לגבי מסגרת הפעילות הכספית שלה בשנת התקציב, כאשר הכל מבוסס על אומדן של המקורות והשימושים שחייבים להגיע לאיזון, כלומר: שסך כל ההוצאות לא יעלה על סך כל ההכנסות. סוגי התקציב תקציב הרשות המקומית מורכב מתקציב רגיל ותקציב בלתי רגיל (תב"ר). במהלך שנת הכספים מתווסף, פעמים רבות, תקציב נוסף לתקציב הרגיל או לתב"ר. העברה מסעיף לסעיף רשות מקומית רשאית להעביר מסעיף הוצאה אחד בתקציב למשנהו, ובלבד שיתמלאו בין השאר, התנאים הבאים: ההעברה איננה בניגוד לפקודה או לכל דין אחר, אין עוברים על סך כל ההוצאות שאושרו בתקציב ובתקציב המילואים, תוספת או הפחתה בסעיף מסוים מהסכום המאושר מחייבת רק את אישור 20% שאינה עולה על המועצה ושינוי גדול יותר מחייב גם את אישור השר. התקציב הרגיל התקציב הרגיל יכלול את כל סעיפי ההכנסות וההוצאות הרגילים בשנת תקציב. סעיפי ההכנסות יכללו: הכנסות עצמיות - הכנסות

Made with FlippingBook Ebook Creator