מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - חקלאות סביבה ושטחים פתוחים - מצב קיים

החקלאות במוא " ז עמק יזרעאל | בעלי חיים - אשכולות

ענפי בעלי החיים העיקריים בעמק יזרעאל הם :

רפת חלב

פיטום עגלים לבשר

לולי רביה

רפת חלב ) פרות (

אשכול מזרחי 8%

10% מהענף הארצי

אשכול צפוני 13%

מדגרה ' מס מבנים

לול הטלה

לול רביה

לול פטם

בקר במפטמה בקר במרעה צאן

רפת ראש

אשכול

' מס לולים

' מס לולים

' מס לולים

ראש

ראש 120

ראש

2 1 0

0 4 0

20 15

26 89 17

1300 4600 1200

1800

1990 9470 1200

צפוני

0 0

13950

מרכזי

0

440

מזרחי

אשכול מרכזי 79%

כ "סה מועצתי

120

3

4

35

132

7350

17700

13140

עיקר גידול בעלי החיים מתרכז באשכול המרכזי

לול פטם ( מספר לולים )

) ראש( צאן

בקר לבשר ) ראש(

לול רביה ( מספר לולים )

אשכול מזרחי 13%

אשכול צפוני 11%

אשכול מזרחי 2%

אשכול מזרחי 16%

אשכול צפוני 18%

אשכול צפוני 20%

אשכול מרכזי 43%

אשכול צפוני 57%

אשכול מרכזי 66%

אשכול מרכזי 87%

אשכול מרכזי 67%

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online