מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - סיכום מפגש שיתוף ציבור 23.9.19 - שלב מצב קיים

סיכום סוגיות

: מגורים תושבים רבים נושא את העלו

המקום ובקצב

. מגוריהם ברוב יישובי המועצה מעוניינים לקדם קליטה בני עבור

קצב ואופי הגידול הנכון עבור ישוב

להעשיר ולגוון את האוכלוסיה .

מנת על חדשים

המתאים לריבוי הטבעי ובחלק מהישובים מעוניינים לראות גם קליטה תושבים של

והמרקם

הציפוף שומר הצביון היישוב של הכפרי

רוב המשתתפים במפגש הביעו נכונות להעלות את הצפיפות בישוב מגוריהם במידה עוד כל , מסוימת

ויישוב .

הייחודי יישוב כל של

בישובים רבים

להשכרה . תושבים כי ציינו

לאפשר קליטה במחירים זולים יותר בנייה או

ליצור מערכת מגורים מנת על מגוונת

תושבים רבים נדרש כי ציינו

בשכירות " לפנות " מנת על

. הגבוהות תושבים מבוגרים הביעו עניין במעבר לבית יותר קטן

העלויות

בשל בית

בני המקום אינם מסוגלים לרכוש לבנות או

. ההמשך

לדור הבית את

: קישוריות : אופניים תושבים רבים הצורך את ציינו

. לזה השיפור באיכות

, המועצה ובדגש על הישובים הסמוכים זה

ליצור מערכת שבילי אופניים ליוממות בין יישובי

האופניים החשמליים והמרחקים הקטנים בין היישובים מובילים לעליה מתמדת במספר המשתמשים בכלים . זה מסוג : בטיחות יישובים סמוכים לכבישים ראשיים נדרש כי ציינו לשפר את הבטיחות להולכי הן ( והן הרגל לממתינים בתחנות

. הכבישים

) האוטובוס לאורך

התחבורה הציבורית בין הישובים במועצה ומהישובים אל המרכזים האזוריים בסביבה

לשפר מערך את

: ציבורית התושבים נדרש כי ציינו , ישי טבעון וכדומה ).

תחבורה ( רמת , עפולה

. התחנות

הרכבת ולדאוג להסדרי חנייה נוחים סביב

, בנוסף נדרש לשפר תחנות אלצ" התח מערך את

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | מאי 2019

3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online