מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - סיכום מפגש שיתוף ציבור 23.9.19 - שלב מצב קיים

Animated publication

דורית שפינט

צוות ליבה : גורדון אדר ' ומתכנני ערים | ניהול פרויקטים - סיטי לינק | אדריכלות נוף טוך - סרגוסי

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | מאי 2019

1

רקע

בתאריך 23.9.19 התקיים מפגש פתוח כחלק מתהליך שיתוף הציבור בתכנית המתאר הכוללנית למועצה האזורית עמק יזרעאל . קיום המפגש פורסם באתר האינטרנט הרשות של בדף , המקומית הפייסבוק של , המועצה בלוח המודעות הדיגיטלי ( המועצה של ניוזלטור ). זימון למפגש הועבר למזכירויות יישובי המועצה והופץ אחד בכל מהיישובים בדרך המקובלת ( ביישוב ווטסאפ , , פייסבוק , אתר אינסטגרם וכדומה ). מבדיקה , שנערכה נמצא כי ההזמנה למפגש הגיעה ללמעלה מ 80% ממשקי הבית . במועצה למפגש כ הגיעו 250 תושבים ובעלי תפקידים מהמועצה ומהיישובים . המפגש נפתח י"ע ראש המועצה נשא אשר ראש , דברים המועצה ואמר חזר הוא כי מתנגד בכל תוקף להקמת שדה התעופה . בעמק צוות התכנון את הציג תהליך התכנון ואת הסוגיות המרכזיות למועד עד שעלו . המפגש הצוות על השיב שאלות . הקהל בהמשך לדברי ראש ראש גם, המועצה צוות - התכנון אדריכלית דורית ( שפינט משרד גורדון אדריכלים ובוני )מ"בע ערים הקמת כי ציינה תעופה שדה בעמק עלולה להוביל לפגיעה בתחומים רבים אשר מהווים לב"את כיום " העמק וביניהם : , חקלאות נופים , פתוחים התיישבות , חינוך איכותי ועוד . בהמשך המפגש נחלקו המשתתפים לקבוצות דיון קטנות דנו אשר בסוגיות תכנון , מרכזיות אתגרים והזדמנויות במסגרת תכנית . המתאר

. במפגש

מצורף סיכום הנקודות המרכזיות שהעלו התושבים

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | מאי 2019

2

סיכום סוגיות

: מגורים תושבים רבים נושא את העלו

המקום ובקצב

. מגוריהם ברוב יישובי המועצה מעוניינים לקדם קליטה בני עבור

קצב ואופי הגידול הנכון עבור ישוב

להעשיר ולגוון את האוכלוסיה .

מנת על חדשים

המתאים לריבוי הטבעי ובחלק מהישובים מעוניינים לראות גם קליטה תושבים של

והמרקם

הציפוף שומר הצביון היישוב של הכפרי

רוב המשתתפים במפגש הביעו נכונות להעלות את הצפיפות בישוב מגוריהם במידה עוד כל , מסוימת

ויישוב .

הייחודי יישוב כל של

בישובים רבים

להשכרה . תושבים כי ציינו

לאפשר קליטה במחירים זולים יותר בנייה או

ליצור מערכת מגורים מנת על מגוונת

תושבים רבים נדרש כי ציינו

בשכירות " לפנות " מנת על

. הגבוהות תושבים מבוגרים הביעו עניין במעבר לבית יותר קטן

העלויות

בשל בית

בני המקום אינם מסוגלים לרכוש לבנות או

. ההמשך

לדור הבית את

: קישוריות : אופניים תושבים רבים הצורך את ציינו

. לזה השיפור באיכות

, המועצה ובדגש על הישובים הסמוכים זה

ליצור מערכת שבילי אופניים ליוממות בין יישובי

האופניים החשמליים והמרחקים הקטנים בין היישובים מובילים לעליה מתמדת במספר המשתמשים בכלים . זה מסוג : בטיחות יישובים סמוכים לכבישים ראשיים נדרש כי ציינו לשפר את הבטיחות להולכי הן ( והן הרגל לממתינים בתחנות

. הכבישים

) האוטובוס לאורך

התחבורה הציבורית בין הישובים במועצה ומהישובים אל המרכזים האזוריים בסביבה

לשפר מערך את

: ציבורית התושבים נדרש כי ציינו , ישי טבעון וכדומה ).

תחבורה ( רמת , עפולה

. התחנות

הרכבת ולדאוג להסדרי חנייה נוחים סביב

, בנוסף נדרש לשפר תחנות אלצ" התח מערך את

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | מאי 2019

3

סיכום סוגיות

: כלכלה : חקלאות תושבים מכל יישובי המועצה על כי ציינו

התכנית לתמוך ביכולת החקלאים להתפרנס מהחקלאות ולעודד

בודדת אינה מאפשרת פרנסה ונדרש לאפשר הקמת

. חדשות תושבי מושבים רבים נחלה כי ציינו

יוזמות חקלאיות

תושבים רבים ציינו

לאפשר המשך קיום החקלאות במושבים יחד . , זאת עם זבובים ) שיוצרת החקלאות הסמוכה לאזורי המגורים וציינו רוצים היו כי

מיזמים חקלאיים גדולים יותר מנת על

ליצור

את המפגעים הסביבתיים , ריח , רעש(

. בעתיד

הפרדה אפקטיבית יותר בין האזורים המשקיים לשכונות המגורים

אינן

תעסוקה בשטחי הנחלות ובשטחים המשקיים הקיבוצים של

ההגבלות פיתוח על

תושבים רבים כי ציינו

:ח"פל

לאפשר לאחוז

מתאימות לשוק העבודה המודרני ונדרש להגמיש את השימושים המותרים באזורים מנת על אלו

. מגוריהם תושבי ישובים קהילתיים הביעו רצון לאפשר פיתוח תעסוקתי

לעבוד בתחומי יישוב

גבוה יותר תושבים של

בשטחים מרוכזים ביישובים בתוך או בתי המגורים בצורה מצומצמת . תעסוקה לצעירים : כיום אפשריות התעסוקה לתושבים צעירים במסגרת היישובים הינן מצומצמות . גיוון שוק התעסוקה המקומי יאפשר לאחוז גבוה יותר צעירים של להישאר ביישובים .

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | מאי 2019

4

סיכום סוגיות

: לתושב

ושירותים

ציבור מבני

לראות שירותים נוספים ניתנים בתחומי היישוב

תושבים מכל יישובי המועצה רוצים היו כי ציינו

: כניסה סף

השירותים במסגרת

התושבים מעוניינים לקבל מלא את

עם העלייה במספר התושבים רוב .בו החיים

. זאת

התושבים הנוכחי אינו מאפשר

יישובם מספר כי מבינים אך ,

( המועצה מרכזים לאפשר לכל

השירותים השונים ברחבי

המועצה את לפזר

: אזוריים תושבים רבים על כי ציינו

מרכזים

האוכלוסין של התושבים כוונה מתוך

שירותי בריאות ועוד פיזור פי על )

קהילתיים , , ספר בתי

. מהבית

התושבים שירות מיטבי במרחק הקטן ביותר

השינוי באורחות החיים מקיבוץ שיתופי למתחדש , אופן

: שימושים תושבי קיבוצים רבים עם כי טענו

לשמור על

נדרשת גמישות בשימוש במבנה מנת על

. השתנה כי ציינו

השימוש במבני הציבור הקיבוץ של

. הרבים

רצף פעילות ושימוש במבני הקהילה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | מאי 2019

5

סיכום סוגיות

שטחים : פתוחים ערוצי נחלים : תושבים ציינו לטובה את מאמצי השימור הנעשים לאורך ערוצי

ציפורי

נחל ( הנחלים

) כדוגמה ערוצי על כי צויין הנחלים להוות מוקד טבעי לאורך השטח החקלאי המאפיין את המועצה ונדרש לשמור ככל האפשר על רציפות ערוצי הנחלים גם בשטחים הפתוחים וגם בשטחים התפוסים ( יישובים , .)ת"אז , חקלאיים אזורי : שימור תושבים כפר אגם כי ציינו ברוך דוגמה הינו טובה לאפשרות לשמור אזור על בלב טבעי שטח חקלאי וציינו על כי המועצה להמשיך ליצור אזורים שמורים ופזורים בסמוך לאזורי המגורים ולאזורים החקלאיים . פיתוח : חקלאי תושבים רבים אינם כי ציינו מעוניינים לאפשר פיתוח מבנים לשימוש חקלאי בלב השטחים הפתוחים ושטחי אשר ש"הגד . בעמק ריאות ירוקות : התושבים הינם כי ציינו מעוניינים לשמור על שטחים פתוחים שאינם מבונים בלב אזורי המגורים גם כמו בהפרדה קיים בינוי בין לבינוי מנת על חדש לשמור מראה על וצביון . היישובים

: צביון תושבים רבים הינם כי ציינו

השוני

ובדגש שמירת על

מעוניינים לשמור על הצביון המיוחד היישובים של

, ישי

, העמק רמת

וההפרדה בין יישובי המועצה הכפריים לבין היישובים העירוניים הסמוכים מגדל (

. לביצוע

ללא פירוט קונקרטי פעולות של

עפולה וכדומה ). מרבית ההתיחסויות לנושא זה כלליות היו

מעוניינים

והיו שלהם

האופי היהודי היישוב של חילוני

על איום

חלק מהתושבים רואים הם כי ציינו

לשמור . עליו

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | מאי 2019

6

סוגיות תכנון

הסוגיות הבאות כחשובות ביותר לטיפול במסגרת תכנית

תושבי המועצה את העלו

: המתאר

הישובים במועצה אף על

.1 צמיחה דמוגרפית - אפשרות להמשך גידול כל של

( הקיימות תכנוניות ופיזיות ).

המגבלות

.2 . חדשות .3 עליה ברמת השירותים - ציפייה לשיפור השירות במרחק קרוב יותר לבתי התושבים עם העלייה במספר . התושבים .4 תעסוקה - מגוונת השינויים בשוק התעסוקה וירידת הרווחיות בחקלאות מחייבים גמישות גבוהה יותר באפשרויות הפיתוח בנחלות ובשטחים המשקיים . .5 - חקלאות מענה מתן לשינויים המתרחשים במשקים החקלאיים ועליית סדרי היקפי של הגודל העיבוד ( החקלאי ריכוזי , רפתות , לולים סככות לעיבוד , חקלאי מעברי כבישים ועוד ). .6 שונות ומגוון - ישוב כל . שונה הוא נדרשת התאמת התכנית לכל ישוב באופן המתאים לאופיו ולצביונו ניתן לא . להחיל מדיניות כל על אחידה . הישובים - צביון צביון על שמירה הישובים גידול כ"תו וקליטת משפחות

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | מאי 2019

7

סיכום סוגיות

: שונות נושאים נוספים עלו אשר

. המפגש

מהתושבים במהלך

. מתמשך

הגופים הפועלים במרחב ליצירת מרחב תיירותי

כל בין תיאום

נדרש - תיירות

.)... ממשיך

היישובים הקהילתיים ( קליטת בן , בנים

על גם

• דוריות הרב החלת • טבע ערכי שימור

ומורשת במועצה ובישובים .

. היישובים

- המתאר ישירות לתושב בעזרת האמצעים המקובלים במועצה ולא ועדי דרך רק

העברת מידע ושקיפות בנוגע לתכנית

וקולחין .

• נדרשת ראיה כוללת לתחום איגום וטיפול נגר - במים

משימוש . זה

האזורית והגדרת אזורי עדיפות ואזורים " מוגנים "

- סולרית נדרשת מדיניות כוללנית המועצה של

אנרגיה

• •

: בעמק

נקודות הנוגעות לתכנית להקמת תעופה שדה

. המתאר תושבים כי ציינו

הסוגיות הנוגעות לתכנית

זו החלטה הינה משמעותית לעתיד העמק ויתכן כי תשפיע משמעותית כלל על

o

. בעייתי

הינו

זה בנושא

קידום תכנית כוללנית בטרם קבלת החלטה

, תחבורה

, הסביבה ביקוש למגורים ,

, רבים וביניהם : איכות

להקמת השדה השלכות רחבות על תושבי המועצה בתחומים

תושבים כי ציינו

o

. השונים

, ביטחון בריאות הציבור ועוד . התושבים ביקשו לקיים בדיקות וסקרים לתחומים

, תעסוקה , ציבור מבני

המתאר

אינה נמצאת בתחום אחריותה תכנית של

זו שהחלטה

והבהיר

צוות התכנון הצטרף לעמדת ראש המועצה חזר אך זה בנושא

o

. הכוללנית

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | מאי 2019

8

הנחיית המפגש

עירא עברי דורון אורן

• • •

מור הילה

הכנה וסיכום המפגש • עירא עברי

- מודוס מתככנים עם מ"בע אנשים

חברת

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | מאי 2019

9

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online