מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - סיכום מפגש שיתוף ציבור 23.9.19 - שלב מצב קיים

סיכום סוגיות

שטחים : פתוחים ערוצי נחלים : תושבים ציינו לטובה את מאמצי השימור הנעשים לאורך ערוצי

ציפורי

נחל ( הנחלים

) כדוגמה ערוצי על כי צויין הנחלים להוות מוקד טבעי לאורך השטח החקלאי המאפיין את המועצה ונדרש לשמור ככל האפשר על רציפות ערוצי הנחלים גם בשטחים הפתוחים וגם בשטחים התפוסים ( יישובים , .)ת"אז , חקלאיים אזורי : שימור תושבים כפר אגם כי ציינו ברוך דוגמה הינו טובה לאפשרות לשמור אזור על בלב טבעי שטח חקלאי וציינו על כי המועצה להמשיך ליצור אזורים שמורים ופזורים בסמוך לאזורי המגורים ולאזורים החקלאיים . פיתוח : חקלאי תושבים רבים אינם כי ציינו מעוניינים לאפשר פיתוח מבנים לשימוש חקלאי בלב השטחים הפתוחים ושטחי אשר ש"הגד . בעמק ריאות ירוקות : התושבים הינם כי ציינו מעוניינים לשמור על שטחים פתוחים שאינם מבונים בלב אזורי המגורים גם כמו בהפרדה קיים בינוי בין לבינוי מנת על חדש לשמור מראה על וצביון . היישובים

: צביון תושבים רבים הינם כי ציינו

השוני

ובדגש שמירת על

מעוניינים לשמור על הצביון המיוחד היישובים של

, ישי

, העמק רמת

וההפרדה בין יישובי המועצה הכפריים לבין היישובים העירוניים הסמוכים מגדל (

. לביצוע

ללא פירוט קונקרטי פעולות של

עפולה וכדומה ). מרבית ההתיחסויות לנושא זה כלליות היו

מעוניינים

והיו שלהם

האופי היהודי היישוב של חילוני

על איום

חלק מהתושבים רואים הם כי ציינו

לשמור . עליו

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | מאי 2019

6

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online