מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - סיכום מפגש שיתוף ציבור 23.9.19 - שלב מצב קיים

סיכום סוגיות

: לתושב

ושירותים

ציבור מבני

לראות שירותים נוספים ניתנים בתחומי היישוב

תושבים מכל יישובי המועצה רוצים היו כי ציינו

: כניסה סף

השירותים במסגרת

התושבים מעוניינים לקבל מלא את

עם העלייה במספר התושבים רוב .בו החיים

. זאת

התושבים הנוכחי אינו מאפשר

יישובם מספר כי מבינים אך ,

( המועצה מרכזים לאפשר לכל

השירותים השונים ברחבי

המועצה את לפזר

: אזוריים תושבים רבים על כי ציינו

מרכזים

האוכלוסין של התושבים כוונה מתוך

שירותי בריאות ועוד פיזור פי על )

קהילתיים , , ספר בתי

. מהבית

התושבים שירות מיטבי במרחק הקטן ביותר

השינוי באורחות החיים מקיבוץ שיתופי למתחדש , אופן

: שימושים תושבי קיבוצים רבים עם כי טענו

לשמור על

נדרשת גמישות בשימוש במבנה מנת על

. השתנה כי ציינו

השימוש במבני הציבור הקיבוץ של

. הרבים

רצף פעילות ושימוש במבני הקהילה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | מאי 2019

5

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online