מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - סיכום מפגש שיתוף ציבור 23.9.19 - שלב מצב קיים

סיכום סוגיות

: כלכלה : חקלאות תושבים מכל יישובי המועצה על כי ציינו

התכנית לתמוך ביכולת החקלאים להתפרנס מהחקלאות ולעודד

בודדת אינה מאפשרת פרנסה ונדרש לאפשר הקמת

. חדשות תושבי מושבים רבים נחלה כי ציינו

יוזמות חקלאיות

תושבים רבים ציינו

לאפשר המשך קיום החקלאות במושבים יחד . , זאת עם זבובים ) שיוצרת החקלאות הסמוכה לאזורי המגורים וציינו רוצים היו כי

מיזמים חקלאיים גדולים יותר מנת על

ליצור

את המפגעים הסביבתיים , ריח , רעש(

. בעתיד

הפרדה אפקטיבית יותר בין האזורים המשקיים לשכונות המגורים

אינן

תעסוקה בשטחי הנחלות ובשטחים המשקיים הקיבוצים של

ההגבלות פיתוח על

תושבים רבים כי ציינו

:ח"פל

לאפשר לאחוז

מתאימות לשוק העבודה המודרני ונדרש להגמיש את השימושים המותרים באזורים מנת על אלו

. מגוריהם תושבי ישובים קהילתיים הביעו רצון לאפשר פיתוח תעסוקתי

לעבוד בתחומי יישוב

גבוה יותר תושבים של

בשטחים מרוכזים ביישובים בתוך או בתי המגורים בצורה מצומצמת . תעסוקה לצעירים : כיום אפשריות התעסוקה לתושבים צעירים במסגרת היישובים הינן מצומצמות . גיוון שוק התעסוקה המקומי יאפשר לאחוז גבוה יותר צעירים של להישאר ביישובים .

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | מאי 2019

4

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online