מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - סיכום מפגש שיתוף ציבור 23.9.19 - שלב מצב קיים

סיכום סוגיות

: שונות נושאים נוספים עלו אשר

. המפגש

מהתושבים במהלך

. מתמשך

הגופים הפועלים במרחב ליצירת מרחב תיירותי

כל בין תיאום

נדרש - תיירות

.)... ממשיך

היישובים הקהילתיים ( קליטת בן , בנים

על גם

• דוריות הרב החלת • טבע ערכי שימור

ומורשת במועצה ובישובים .

. היישובים

- המתאר ישירות לתושב בעזרת האמצעים המקובלים במועצה ולא ועדי דרך רק

העברת מידע ושקיפות בנוגע לתכנית

וקולחין .

• נדרשת ראיה כוללת לתחום איגום וטיפול נגר - במים

משימוש . זה

האזורית והגדרת אזורי עדיפות ואזורים " מוגנים "

- סולרית נדרשת מדיניות כוללנית המועצה של

אנרגיה

• •

: בעמק

נקודות הנוגעות לתכנית להקמת תעופה שדה

. המתאר תושבים כי ציינו

הסוגיות הנוגעות לתכנית

זו החלטה הינה משמעותית לעתיד העמק ויתכן כי תשפיע משמעותית כלל על

o

. בעייתי

הינו

זה בנושא

קידום תכנית כוללנית בטרם קבלת החלטה

, תחבורה

, הסביבה ביקוש למגורים ,

, רבים וביניהם : איכות

להקמת השדה השלכות רחבות על תושבי המועצה בתחומים

תושבים כי ציינו

o

. השונים

, ביטחון בריאות הציבור ועוד . התושבים ביקשו לקיים בדיקות וסקרים לתחומים

, תעסוקה , ציבור מבני

המתאר

אינה נמצאת בתחום אחריותה תכנית של

זו שהחלטה

והבהיר

צוות התכנון הצטרף לעמדת ראש המועצה חזר אך זה בנושא

o

. הכוללנית

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | מאי 2019

8

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online