מועצה אזורית עמק יזרעאל - כלכלה, חברה ופרוגרמה

כלכלת המועצה – הכנסות

2000 , מפעלי העמק , מפעלים בקיבוצים ועוד .

שטחי תעשייה ותעסוקה רבים יחסית בתחומה : אלון תבור , שגיא

27 ר"מ תעסוקה לנפש

1.04

"סה כ שטח לתעסוקה

ר" מליון למ

• רוב השטח תעשייה , ומקצתו משרדים ומסחר תעשיה ומלאכה הן 28% מסך הכנסות הארנונה של המועצה .

75%

4.6

"סה כ שטח מניב ללא מגורים וקבקע חקלאית

( 3.525 )ר" מליון למ תפוסה ומבנה חקלאי

ר" מליון למ

מבנה קבע על אדמה חקלאית לצרכי חקלאות

מההכנסות ללא מגורים )

• מלבד ארנונה למגורים , עיקר הכנסתה של המועצה מגיעה מתעשייה ומלאכה ( 60%

מליון ₪)

22% מההכנסות - משרדים ומסחר (75

שטחים לתעסוקה ר לנפש "מ( 2017 ) ( תעשייה ומלאכה , משרדים שירותים ומסחר , בנקים וביטוח ) ס"למ,

, משרדים שירותים ומסחר

תעשייה ומלאכה

ר לנפש "מ

27.3

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

16.2

15.2

12.5

10.3

ממוצע מועצות אזוריות

עמק יזרעאל

מגידו

הגליל התחתון

הגלבוע

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

11

Made with FlippingBook Online newsletter