מועצה אזורית עמק יזרעאל - כלכלה, חברה ופרוגרמה

כלכלת המועצה – תקציב והכנסות

• עמק יזרעאל - מועצה יציבה פיננסית עם -כשל תקציב

350 מיליון ₪.

• איזון אף על תקציבי • רמת הגירעון

בשל ביטול ." עולים עיר" מעמד

הפחתה הכנסות של

- המצטבר נמוכה -כ( 3% בלבד מסך . הפחתה • גידול מתוכנן בשטחי התעשייה - יאפשר שיפור תקציבי וקליטת אוכלוסייה נוספת מבלי לפגוע ברמת השירותים . • שיעור כ"סה השטחים המניבים מסך הארנונה על עומד 59% - דומה שיעור לממוצע המועצות יחס : האזוריות ) התקציב ובמגמת

זה מאפשר שירותים נרחבים אף על

גודל האוכלוסייה ותחום השיפוט . המועצה של הרחב

גרעון מצטבר ושוטף ( בתקציב הרגיל ) גרעון בתקציב הרגיל ללא מענק איזון גרעון בתקציב השוטף גרעון מצטבר

התפלגות הכנסות מארנונה על בסיס גבייה , 2017 % הכנסות מארנונה למגורים

% הכנסות משימושים אחרים

1,241

786

362

354

39%

44%

47%

55%

57%

59%

59%

-207

-4,407

61%

56%

53%

45%

43%

41%

41%

-10,772

-11,558

-12592

-12799

-12,946

ממוצע מועצות אזוריות

עמק יזרעאל

הגליל התחתון

מגידו

משגב

זבולון

הגלבוע

2013

2014

2015

2016

2017

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

10

Made with FlippingBook Online newsletter