מועצה אזורית עמק יזרעאל - כלכלה, חברה ופרוגרמה

כלכלת התושב

• אשכול

- חברתי : כלכלי 8 • אוכלוסייה חזקה יחסית . 86% ממשקי הבית במועצה בעשירון השביעי ומעליו . • רמת ההשכלה תושבי של המועצה גבוהה מאוד וההכנסה הממוצעת התושבים של

. באזור

היא הגבוהה ביותר מבין המועצות

• סמיכות לאזורי תעשיה גדולים ולמוקדי תעסוקה מפותחים , חיפה (

ועסקים .

המפרץ ויוקנעם )- מאפשרת נגישות למגוון יד משלחי של רב

• -כ 70% מהמועסקים בעמק יזרעאל עובדים מחוץ ליישוב מגוריהם אך מרביתם עובדים בנפת יזרעאל ( 77%),

, תעשייה חינוך וחקלאות -

במקצועות כגון

. המגורים

ענפים המאפשרים עבודה בקרבה למקום

מועסקים בתוך / מחוץ ליישוב המגורים , מפקד 2008 עובדים מחוץ ליישוב המגורים : עובדים ביישוב המגורים

ואשכול חברתי - כלכלי

שכר ממוצע לחודש לשכיר ) ח"בש(

נתוני 2017

, ס"למ

שכר ממוצע לחודש לשכיר ₪

אשכול חברתי כלכלי

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10,000 12,000 14,000

12,418

19%

11,639

30%

31%

10,395 10,094

38%

10,294

43%

9,971

48%

8

56%

8,913

8,382

7

7

7

0 2,000 4,000 6,000 8,000

6

6

5

5

81%

70%

69%

62%

57%

52%

44%

הגליל מגידו משגב עמק יזראעל התחתון

זבולון

ממוצע הגלבוע .מ אזוריות

ממוצע ארצי

מגידו

ממוצע ארצי

זבולון

הגלבוע

הגליל התחתון עמק יזרעאל

משגב

• ישנה סבירות גבוהה שהרמה החברתית כלכלית של האוכלוסייה

. תישמר צפוי שרמת היוממות תמשיך להיות גבוהה והאוכלוסייה תמצא פרנסה מחוץ

לישובים . • צפוי שהאוכלוסייה תמשיך להתחזק ולדרוש שיפור באיכות השירותים הניתנים ידי על

, תרבות .)' וכד ספורט

המועצה , חינוך (

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

9

Made with FlippingBook Online newsletter