מועצה אזורית עמק יזרעאל - ניתוח סקר תושבים - דצמבר 2019

צמיחה דמוגרפית וקליטה . איך צריך להיראות הישוב שלי ?

ישובים קהילתיים

בקרב רוב המשיבים לסקר קיימת הסכמה בנוגע לצביון הישוב והצמיחה

. בעתיד

הדמוגרפית הרצויה

70%

מתון עם אופי מיוחד

60%

68% מכלל העונים לסקר סוברים כי

ניתוח הנתונים הכלל מועצתי -ככי מראה

50%

. המיוחד מבין הישובים

על הישוב לגדול באופן מתון בכדי אפיו על שישמור

40%

במושבים ,

הישוב צריך לגדול באופן משמעותי (9%

כי שענו

מעטים היו , השונים

30%

, זאת התשובה שהישוב צריך

8% בקיבוצים ו 5% בישובים הקהילתיים ). לעומת

20%

לא ענו

קיבלה 17% בקרב העונים מהישובים הקהילתיים , לעומת

לגדול ,"... כלל

לא"

גידול טבעי ללא שינוי

10%

גידול משמעותי

0%

3% במושבים ו 2% בקיבוצים .

מושבים

קיבוצים

80%

70%

70%

60%

מתון עם אופי מיוחד

מתון עם אופי מיוחד

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

גידול

לא ענו

לא ענו

טבעי

10%

10%

ללא שינוי גידול משמעותי גידול טבעי

ללא שינוי גידול משמעותי

0%

0%

8

8

Made with FlippingBook flipbook maker