מועצה אזורית עמק יזרעאל - ניתוח סקר תושבים - דצמבר 2019

Animated publication

1

רקע

גילאי המשיבים לסקר

15-20 1%

במסגרת הכנת תכנית המתאר הכוללנית למועצה האזורית עמק יזרעאל , נערך

70+ 10%

21- 30 2%

61-70 14%

, פייסבוק אתר

סקר תושבים מקוון אשר הופץ במגוון אמצעים דיגיטליים (

31-40 23%

המועצה )' וכו הסקר הכיל שאלות במגוון נושאים וסוגיות , כפי שעלו ממפגשים

. בישובים

וסיורים שנערכו

51-60 18%

41-50 32%

15 – נתון אשר על מלמד

600 מתושבי המועצה לגיל מעל

כ ענו הסקר על

. דומים

שיעור השתתפות ורמת מעורבות גבוהה במיוחד ביחס לסקרים

ממצאים – התפלגות העונים לסקר

מצב

שאלות כלליות , גיל כגון

- הראשון

: חלקים החלק

הסקר נחלק לשני

, בבית שנות מגורים במועצה וכדומה .

, המגורים מספר הנפשות

, משפחתי מקום

התפלגות לפי מגדר

, בעתיד יוממות וניידות ,

שאלות תכנוניות כמו צמיחה דמוגרפית

- השני

בחלק

פיתוח , תעסוקתי והיכן תכנית המתאר צריכה להשפיע . בנושאים מסויימים ניתוח הסקר נעשה בהתאם למאפייני הישוב – , קיבוץ , מושב

נשים 50%

גברים 50%

- קהילתי ובנושאים אחרים נעשתה התייחסות כלל מועצתית ואפיון צרכים

ישוב

36 ישובים מתוך 38

מ תושבים

. הבודד לסקר השיבו

הישוב

ברמת שאינו

מרחבי

, במועצה ניתן לראות כי גילאי המשיבים היו מאוזנים וקיימת חלוקה

הישובים

. לנשים

גברים בין שווה

2

ממצאים – מאפייני העונים לסקר

סוג ישוב סיווג הישוב

כפר

ההיענות לסקר בקרב תושבי הקיבוצים היתה גבוהה ביחס לגודל האוכלוסייה .

ישוב קהילתי 31%

לעומת שיעורם

גבוה שיעור

, הקיבוצים

51% הינם תושבי

כ, העונים

מבין

קיבוץ 51%

32%.

במועצה אשר על עומד

באוכלוסיית המועצה

בישובים הקהילתיים אחוז ההיענות לסקר יחסם את תאם

מושב 18%

ועמד כעל – 31%

בקרב תושבי המושבים נרשמה היענות נמוכה יחסית . 18% עונים לעומת 32%

. במועצה

נוכחות ילדים במשק הבית

אשר

ישנו ילד יותר או אחד

70% העונים מן

ילדים ל, בבית

בהיבט נוכחות של

, בבית נתון אשר יהווה גורם חשוב בהיערכות לאספקת שירותים

מתגוררים

העונים לסקר – מעל

משקי בית ללא ילדים 30%

500 , נשואים ובטווח הגילאים 31-

כלל מבין

. ציבור

ומוסדות

60.

משקי בית עם ילדים 70%

3

היכן אני עובד ?

יוממות

למרבית תושבי המועצה –

36%, אזור התעסוקה נמצא בטווח נסיעה כחצי של

במרכז 7%

זה מצטרפים העובדים מן

נתון אל , הסמוכות

שעה ובקרבת הערים או /ו המועצה

סביבת המועצה וערים סמוכות 36%

במקום אחר 20%

19%. יחד מהווה אוכלוסיית העובדים

הישוב אשר מהווים

בתחום או הבית

גמלאים 3%

55%.

כ המגורים

בקרבת מקום

, בחיפה 7% במרכז הארץ ואילו 20% מיוממים למקומות

כ 15% מועסקים

חיפה 15%

. שונים

בישוב עצמו 19%

, קיבוצים

65% הינם תושבי

כ , מגוריהם

מתוך המשיבים אשר עובדים בישוב

19% ענו שמקום

לפחות מאשר במושבים כרק שם ,

זהו נתון שלוש פי הגבוה

התפלגות המועסקים בישוב מגוריהם

התעסוקה מצוי בישוב המגורים ובקרב תושבי הישובים הקהילתיים , נתון אף זה נמוך יותר ועומד כעל – 16% . בלבד

65%

70%

60%

50%

40%

30%

19%

16%

20%

קיבוץ

מושב

ישוב קהילתי

10%

0%

4

תושבים הנוהגים לבלות בישוב מגוריהם

היכן מבלים התושבים

42% מעדיפים לבלות

בראייה כלל מועצתית ומתוך תשובות התושבים ככי עולה

ישוב קהילתי 20%

32%

מתגוררים . יחד כ, זאת עם

בישובי המועצה ובכללם הם בו הישוב

. עירוניים מתוך המשיבים נוהגים הם כי ענו אשר

מעדיפים לבלות באזורים

מושב 13%

פעילות

על המעיד

, קיבוצים דבר

, מגוריהם 67% הם תושבי

לבלות בישוב

קיבוץ 67%

חברתית רחבה יותר בקיבוצים , זאת לעומת 20% מקרב תושבי הישובים

. המושבים

הקהילתיים ו 13% מקרב תושבי

מעדיפים אזור

מרבית תושבי הישובים הקהילתיים והמושבים , לסקר ענו אשר

68%, 58% בהתאמה ).

(, עירוני

אופי בעל בילוי

העדפה לבילוי בעל אופי עירוני

אזור הבילוי המועדף עלי

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

68%

42%

50%

58%

40%

46%

26%

25%

30%

20%

7%

10%

0%

ישוב שלי או ישוב סמוך

מקומות מגוונים אחרים

חיפה או עיר סמוכה

תל אביב והמרכז

ישוב קהילתי

מושבים

קיבוצים

5

ניידות בתוך הישוב

באופניים

מסוגי

, הישוב אחד בכל

ניתן לראות שונות גבוהה באמצעי הניידות בתוך

, רגלית

, אופניים הליכה

, קטנועים

, רכבים

אמצעים נמנים אלו

עם , הישובים

, לדוגמא ישנה העדפה ברורה

. שונים בקיבוצים

קלנועיות ואף כלים חקלאיים

, ברגל בעוד שבמושבים ובישובים הקהילתיים , ההעדפה הינה לשימוש

להליכה

בשימוש באופניים , ישנה העדפה בקרב בני

גם . חשמלי

ברכב ממונע שאינו

12%

8%

הקיבוצים והמושבים , לעומת הישובים הקהילתיים בהם השימוש באופניים קטן

2%

. בהרבה השימוש ברכבים חשמליים למיניהם נפוץ יותר בקיבוצים וכמעט ואיננו

קיים במושבים או בישובים הקהילתיים .

קלנועית

ברכב

מתניידים ברגל

70%

67%

64%

60%

56%

50%

40%

30%

31%

27%

24%

20%

10%

9% 1% 1%

0%

6

ניידות בין ישובי המועצה

25%

מתניידים

לשאלה כיצד מתניידים בין ישובי המועצה ענו מרבית המשיבים הם כי

20%

המרכז 20%

רמת ישי 17%

97% מתניידים ברכב פרטי לעומת 3% אשר הם כי ציינו

כ. הפרטי

ברכבם

יעדים אחרים 18%

חיפה 18%

15%

. ליישוב

מתניידים באופניים או בתחבורה ציבורית . מחוץ

עפולה 12%

10%

שיעור השימוש ברכב בתנועה מחוץ ליישוב

רכבת 3%

טבעון 7%

5%

אחר 3%

נצרת 5%

0%

היכן עורכים את קניות המזון

רכב פרטי 97%

16% עורכים את

רק . סמוכים

הקניות נערכות בישובים

מרבית המשיבים כי ענו

יותר עורכים

גבוה אחוז

, הקיבוצים

בקרב תושבי

קניות המזון . גרים הם בו בישוב

. אחרים

את הקניות בתוך הישוב מאשר בישובים

יעדים מומלצים לשיפור הנגישות . בשאלת שיפור הנגישות למוקדים , ניתנה לעונים אפשרות לציין 2 יעדים . התפלגות תשובות הסקר מצביעה על הצורך בשיפור הנגישות למוקדים מרכזיים ברמה היומיומית . 4 המקומות שעלו ראשונים שאליהם לדעת העונים יש לסקר לשפר

בישוב שלי 16%

מקומות שונים 4%

ישוב או עיר סמוכים 80%

עפולה .

, חיפה , ישי רמת

, הארץ

: הינם מרכז

את אפשרויות ההגעה אליהם

7

צמיחה דמוגרפית וקליטה . איך צריך להיראות הישוב שלי ?

ישובים קהילתיים

בקרב רוב המשיבים לסקר קיימת הסכמה בנוגע לצביון הישוב והצמיחה

. בעתיד

הדמוגרפית הרצויה

70%

מתון עם אופי מיוחד

60%

68% מכלל העונים לסקר סוברים כי

ניתוח הנתונים הכלל מועצתי -ככי מראה

50%

. המיוחד מבין הישובים

על הישוב לגדול באופן מתון בכדי אפיו על שישמור

40%

במושבים ,

הישוב צריך לגדול באופן משמעותי (9%

כי שענו

מעטים היו , השונים

30%

, זאת התשובה שהישוב צריך

8% בקיבוצים ו 5% בישובים הקהילתיים ). לעומת

20%

לא ענו

קיבלה 17% בקרב העונים מהישובים הקהילתיים , לעומת

לגדול ,"... כלל

לא"

גידול טבעי ללא שינוי

10%

גידול משמעותי

0%

3% במושבים ו 2% בקיבוצים .

מושבים

קיבוצים

80%

70%

70%

60%

מתון עם אופי מיוחד

מתון עם אופי מיוחד

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

גידול

לא ענו

לא ענו

טבעי

10%

10%

ללא שינוי גידול משמעותי גידול טבעי

ללא שינוי גידול משמעותי

0%

0%

8

8

באיזה תחום על המועצה להשקיע בפיתוח – על פי צורת ישוב

ישובים קהילתיים

, חקלאות 13%

באותו

, עתידי 4 התחומים שהובילו לא כי אם , זהים היו

בכל הנוגע לפיתוח

אזורי מסחר , 14%

. הסדר

, תיירות

קולות המצביעים ומייד לאחריה

במושבים , החקלאות קיבלה מירב את

, תיירות 15%

מוקדי השכלה , 15%

. השכלה

הייטק ומוקדי

, הייטק 20%

בישובים הקהילתיים , קיבל ההייטק את מרבית הקולות ולאחריו תיירות ומוקדי

מענה וחקלאות .

השכלה אותו עם

, שירותים 7%

, תעשייה 11%

מלאכה זעירה , 6%

, השני לאחר מכן חקלאות

, הראשון תיירות במקום

בקיבוצים , הייטק במקום

. השכלה

ולבסוף מוקדי

מושבים

קיבוצים

אזורי מסחר , 12%

אזורי מסחר , 12%

, חקלאות 17%

, חקלאות 22%

מוקדי השכלה , 12%

מוקדי השכלה , 15%

, תיירות 18%

, הייטק 20%

מלאכה זעירה , 8%

, הייטק 16%

מלאכה זעירה , 6%

, תיירות 17%

, שירותים 4%

, שירותים 5%

, תעשייה 9%

, תעשייה 7%

9

תחומי פיתוח בניתוח כלל מועצתי .

, בשאלון דירגו העונים 3 תחומים עיקריים לפיתוח ברמת

מבין 8 תחומי הפיתוח שהוצגו

אזורי מסחר 12%

חקלאות 17%

. המועצה בשקלול כל התשובות שנתקבלו בחרנו להציג את ארבעת תחומי הפיתוח שדורגו ראשונים . .1 הייטק .2 חקלאות .3 תיירות .4 מוקדי השכלה נתונים אלו מבליטים את החשיבות הרבה שניתנת לתחום התיירות במרחב , הכפרי יחד עם השמירה על החקלאות פיתוח מוקדי השכלה והצורך להיות בחזית הטכנולוגיה .

מוקדי השכלה 14%

תיירות 17%

מלאכה זעירה 6%

הייטק 19%

שירותים 5%

תעשייה 9%

10

במה צריכה להתמקד תכנית המתאר ?

שירותי ציבור ומבנים , 7%

, הקיים נתבקשו

מבין 8 הנושאים שעלו כסוגיות מרכזיות במהלך הכרת המצב

תחבורה ותנועה , 21%

המתאר

העונים לסקר לבחור 3 נושאים שהם החשובים ביותר ובהם תכנית על

אופי הבינוי ותוספת בנייה , 10%

העתיד

בבסיס התכנון הכוללני והשפעתם תמונת על

להתמקד . נושאים הינם אלו

שיפור קשרים עם ערים סמוכות , 2%

השירותים השונים

של המועצה האזורית ועל אפשרותה לספק מענה את

. כבירים

הנדרשים ,בה

, הישוב

, תחבורה תיירות ושמירה על המרקם הישובי ואופי

, הנושאים

כלל מבין

, קטן החקלאות והשטחים

, אחריהם בהפרש

. העיקריים

נבחרו כשלושת הנושאים

הפתוחים וכן צמיחה ודמוגרפיה .

צמיחה ודמוגרפיה , 12%

הכפרי והמרקם

התשובות שנתקבלו מדגישות את החשיבות הרבה לנוף שיש

מצב או מגדר

, גיל הבדלי

שכבות האוכלוסייה ללא ,

כל בקרב

הישובי במועצה

במתן התייחסות ניכרת לנושא התחבורה והתנועה ,

משפחתי ומצביעה הצורך על

, תיירות 20%

. פרטיים

, קודמות הינה מבוססת רכבים על בעיקר

בשאלות

שעלה שכפי

חקלאות ושטחים , פתוחים 13%

שימור המרקם , הישובי 15%

11

נספח א '– שאלות הסקר המקוון .

12

Made with FlippingBook flipbook maker