מועצה אזורית עמק יזרעאל - ניתוח סקר תושבים - דצמבר 2019

רקע

גילאי המשיבים לסקר

15-20 1%

במסגרת הכנת תכנית המתאר הכוללנית למועצה האזורית עמק יזרעאל , נערך

70+ 10%

21- 30 2%

61-70 14%

, פייסבוק אתר

סקר תושבים מקוון אשר הופץ במגוון אמצעים דיגיטליים (

31-40 23%

המועצה )' וכו הסקר הכיל שאלות במגוון נושאים וסוגיות , כפי שעלו ממפגשים

. בישובים

וסיורים שנערכו

51-60 18%

41-50 32%

15 – נתון אשר על מלמד

600 מתושבי המועצה לגיל מעל

כ ענו הסקר על

. דומים

שיעור השתתפות ורמת מעורבות גבוהה במיוחד ביחס לסקרים

ממצאים – התפלגות העונים לסקר

מצב

שאלות כלליות , גיל כגון

- הראשון

: חלקים החלק

הסקר נחלק לשני

, בבית שנות מגורים במועצה וכדומה .

, המגורים מספר הנפשות

, משפחתי מקום

התפלגות לפי מגדר

, בעתיד יוממות וניידות ,

שאלות תכנוניות כמו צמיחה דמוגרפית

- השני

בחלק

פיתוח , תעסוקתי והיכן תכנית המתאר צריכה להשפיע . בנושאים מסויימים ניתוח הסקר נעשה בהתאם למאפייני הישוב – , קיבוץ , מושב

נשים 50%

גברים 50%

- קהילתי ובנושאים אחרים נעשתה התייחסות כלל מועצתית ואפיון צרכים

ישוב

36 ישובים מתוך 38

מ תושבים

. הבודד לסקר השיבו

הישוב

ברמת שאינו

מרחבי

, במועצה ניתן לראות כי גילאי המשיבים היו מאוזנים וקיימת חלוקה

הישובים

. לנשים

גברים בין שווה

2

Made with FlippingBook flipbook maker