מועצה אזורית עמק יזרעאל - ניתוח סקר תושבים - דצמבר 2019

ממצאים – מאפייני העונים לסקר

סוג ישוב סיווג הישוב

כפר

ההיענות לסקר בקרב תושבי הקיבוצים היתה גבוהה ביחס לגודל האוכלוסייה .

ישוב קהילתי 31%

לעומת שיעורם

גבוה שיעור

, הקיבוצים

51% הינם תושבי

כ, העונים

מבין

קיבוץ 51%

32%.

במועצה אשר על עומד

באוכלוסיית המועצה

בישובים הקהילתיים אחוז ההיענות לסקר יחסם את תאם

מושב 18%

ועמד כעל – 31%

בקרב תושבי המושבים נרשמה היענות נמוכה יחסית . 18% עונים לעומת 32%

. במועצה

נוכחות ילדים במשק הבית

אשר

ישנו ילד יותר או אחד

70% העונים מן

ילדים ל, בבית

בהיבט נוכחות של

, בבית נתון אשר יהווה גורם חשוב בהיערכות לאספקת שירותים

מתגוררים

העונים לסקר – מעל

משקי בית ללא ילדים 30%

500 , נשואים ובטווח הגילאים 31-

כלל מבין

. ציבור

ומוסדות

60.

משקי בית עם ילדים 70%

3

Made with FlippingBook flipbook maker