מועצה אזורית עמק יזרעאל - ניתוח סקר תושבים - דצמבר 2019

היכן אני עובד ?

יוממות

למרבית תושבי המועצה –

36%, אזור התעסוקה נמצא בטווח נסיעה כחצי של

במרכז 7%

זה מצטרפים העובדים מן

נתון אל , הסמוכות

שעה ובקרבת הערים או /ו המועצה

סביבת המועצה וערים סמוכות 36%

במקום אחר 20%

19%. יחד מהווה אוכלוסיית העובדים

הישוב אשר מהווים

בתחום או הבית

גמלאים 3%

55%.

כ המגורים

בקרבת מקום

, בחיפה 7% במרכז הארץ ואילו 20% מיוממים למקומות

כ 15% מועסקים

חיפה 15%

. שונים

בישוב עצמו 19%

, קיבוצים

65% הינם תושבי

כ , מגוריהם

מתוך המשיבים אשר עובדים בישוב

19% ענו שמקום

לפחות מאשר במושבים כרק שם ,

זהו נתון שלוש פי הגבוה

התפלגות המועסקים בישוב מגוריהם

התעסוקה מצוי בישוב המגורים ובקרב תושבי הישובים הקהילתיים , נתון אף זה נמוך יותר ועומד כעל – 16% . בלבד

65%

70%

60%

50%

40%

30%

19%

16%

20%

קיבוץ

מושב

ישוב קהילתי

10%

0%

4

Made with FlippingBook flipbook maker