מועצה אזורית עמק יזרעאל - ניתוח סקר תושבים - דצמבר 2019

תושבים הנוהגים לבלות בישוב מגוריהם

היכן מבלים התושבים

42% מעדיפים לבלות

בראייה כלל מועצתית ומתוך תשובות התושבים ככי עולה

ישוב קהילתי 20%

32%

מתגוררים . יחד כ, זאת עם

בישובי המועצה ובכללם הם בו הישוב

. עירוניים מתוך המשיבים נוהגים הם כי ענו אשר

מעדיפים לבלות באזורים

מושב 13%

פעילות

על המעיד

, קיבוצים דבר

, מגוריהם 67% הם תושבי

לבלות בישוב

קיבוץ 67%

חברתית רחבה יותר בקיבוצים , זאת לעומת 20% מקרב תושבי הישובים

. המושבים

הקהילתיים ו 13% מקרב תושבי

מעדיפים אזור

מרבית תושבי הישובים הקהילתיים והמושבים , לסקר ענו אשר

68%, 58% בהתאמה ).

(, עירוני

אופי בעל בילוי

העדפה לבילוי בעל אופי עירוני

אזור הבילוי המועדף עלי

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

68%

42%

50%

58%

40%

46%

26%

25%

30%

20%

7%

10%

0%

ישוב שלי או ישוב סמוך

מקומות מגוונים אחרים

חיפה או עיר סמוכה

תל אביב והמרכז

ישוב קהילתי

מושבים

קיבוצים

5

Made with FlippingBook flipbook maker