מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - טיוטת דוח מצב קיים תעודות זהות ישוביות

אלוני אבא | תוצרי מפגש

הנהלת היישוב

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

ב ביישוב 20.5.19

במועדון

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

: הישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

הוקם בשנת 1948 כקיבוץ וב 1951 שינה

אבא אלוני

2000

. שיתופי בתחילת ה שנות

למושב

סיווגו את

, בישוב ההרחבה כ מונה

נבנתה הרחבה קהילתית

הייתה גדולה

ההרחבה

בתחילה

200 .ד"יח

משמעותית מהמושב , השיתופי בשנים האחרונות נקלטים חברים חדשים למושב והם ישתוו בגודלם . בעתיד • גודל ההרחבה נקבע בשל חובות כבדים האגודה של לגופים . שונים הסדר החובות הכתיב הרחבה בגודל משמעותי לצורך כיסוי . החובות • ביישוב ועד מקומי כלל את הכולל התושבים ולמושב השיתופי ועד . נפרד ח" אגש • בעבר היו סכסוכים משמעותיים בין הוועדים אשר הגיעו לבתי בין אמון חוסר קיים . המשפט הוועדים ובין הקהילות השונות . ביישוב • חברי המושב השיתופי אינם מעוניינים לקדם הרחבות קהילתיות נוספות ומעוניינים כי היישוב יגדל בקליטה לחברות . בלבד • הקליטה המהירה הביאה למצב חוסר של איזון דמוגרפי . ביישוב

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

11

Made with FlippingBook HTML5