מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - טיוטת דוח מצב קיים תעודות זהות ישוביות

Animated publication

דורית שפינט

: צילום : צילום pokku, Shutterstock עבור https://www.mako.co.il

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

1

אחוזת ברק | תוצרי מפגש

אשכול מזרחי

מרכז העמק

אשכול צפוני

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם היישוב במשרדי המזכירות ביום

8.7.19 .

: הישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

קיימת

מקומי לא. בלבד

• הישוב ועד י"ע מנוהל

אגודה . קהילתית • התושבים הקימו אגודות שונות לצורך קידום מיזמים שונים ( ביישוב גני , בריכה ילדים , מבני ציבור וכדומה ). • נוהגים לקיים אירועים קהילתיים משותפי בחגים ולציון אירועים שונים במרכז . היישוב

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

2

אלון הגליל | תוצרי מפגש

אשכול מזרחי

מרכז העמק

אשכול צפוני

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

הנהלת היישוב

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם במשרדי המזכירות ביום 20.5.19 .

: הישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

. עובדים ישוב הינו היום

• הישוב הוקם כמושב

קהילתי . מקומי בעלי הנחלות ביישוב מאוגדים באגודה שיתופית . חקלאית • הישוב מתנהל כישוב קהילתי אשר קיימת בו חקלאים של קהילה בעלי נחלות . • קיימים מתחים מסוימים בין החקלאים ועד לבין האגודה הקהילתית לגבי תכנון שכונה עתידית . ביישוב • היישוב דגש מתן תוך תוכנן משמעותי מאוד להשתלבות ביער האלונים . הסובב חשוב מאוד לתושבים להמשיך את התכנון העתידי באופן . דומה י"ע המנוהל אגודה קהילתית וועד

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

3

גבעת אלה | תוצרי מפגש

אשכול מזרחי

מרכז העמק

אשכול צפוני

הנהלת היישוב

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

4.7.19 .

במשרדי המזכירות ביום

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

: הישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

. קהילתית הועד

אגודה

י"ע המנוהל

• ישוב קהילתי

פרסונלית )"

המקומי פועל בזהות ועדים זהות ("

ועד עם האגודה הקהילתית . • הוקם בשנת 1988 ועם הקמתו כ נבנו 200 ,ד"יח ועד מאז היום המשיך להתפתח באופן הדרגתי בבניית שכונות נוספות כ כיום ( 500 .)ד"יח תפרוסת גילאים ומבנה אוכלוסיה מגוון יחסית לישובים קהילתיים . • היישוב מקיים פעילות קהילתית רחבה עבור תושבי , המקום קיימת רכזת קהילה פעילה . ביישוב • קהילה יחסית גדולה בתים שוכרי של ודיירי משנה ( ביישוב -כ: הערכה 400 .) תושבים הנהלת היישוב רואה בזה בעיה בשל קשיים במתן שירותים לאוכלוסייה .זו • הנהלת היישוב הדגישה את היישוב של הצורך בבניה נוספת ובהגדלת מנת על היישוב לשמור על ישוב ועל דורי רב השירותים כל לבני הגילאים . ביישוב

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יולי 2019

4

הושעיה | תוצרי מפגש

אשכול מזרחי

מרכז העמק

אשכול צפוני

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

היישוב במשרדי המזכירות ביום 19.6.19 .

: הישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

• ישוב קהילתי . קהילתית הועד המקומי פועל בזהות ועדים זהות (" פרסונלית ועד עם ") האגודה הקהילתית . • גדל הישוב באופן מדורג לאורך השנים וקיימת קהילה רחבה דיירים של בשכירות , חלקם הגדול ממשיכים לבניית קבע . ביישוב • בישוב פעילות התנדבותית עשירה מאוד הכוללת מיזמים רבים המיועדים לנתינה ותרומה לקהילה האזורית והמקומית . • בישוב פעילות קהילתית רבה המבוססת על פעילות לכל פנאי , הגילאים תפילה ולימוד בבתי המדרש ופעילות קהילתית ישראל חגי סביב . • בישוב ציבור מבני רבים נבנו אשר ביוזמה ומימון הקהילה של המקומית אשר רואה בפעילות הקהילתית המשותפת כערך . מרכזי י"ע המנוהל אגודה

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

5

| תוצרי מפגש

עדי

אשכול מזרחי

מרכז העמק

אשכול צפוני

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם היישוב במשרדי המזכירות ביום

1.7.19 .

: הישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

מקומי אשר

, קהילתי בעבר ועד י"ע נוהל

• ישוב

אגודה קהילתית

פעל בזהות פרסונלית ועד עם

. ביישוב

בעלי הנכסים

כל חברים

בה אשר

מקומי נפרד בעקבות

ועד הוקם

בשנת 2018

דרישה דיירי של . המקומי כיום חברה אחת בועד המקומי הינה תושבת חברת שאינה . אגודה • האגודה ועד י"ע מנוהלת מועצת "ו אגודה -"עדי גוף רחב הכולל חברים מכל השכונות והשכבות ביישוב ונפגש מספר פעמים . בשנה • ריבוי פעילות התנדבותית , ביישוב ועדות רבות אשר מובילות ומנהלות פעילויות עבור שונות תושבי . המקום • היישוב ב נבנה 8 פעימות . בניה הנהלת היישוב מקיימת פעילות רבה מנת על לחבר בין הותיקים לחדשים . ביישוב המשנה להכלל בועד

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

6

| תצלום אויר עדכני

שמשית

אשכול מזרחי

מרכז העמק

אשכול צפוני

7 טיוטה קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

היישוב במשרדי המזכירות ביום 19.6.19 .

: הישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

. קהילתית

אגודה

י"ע המנוהל

• ישוב קהילתי

• ביישוב מספר גבוה תושבים של מאוד הלוקחים חלק בהנהלת היישוב בהתנדבות ותורמים לעשייה בתחומים ביישוב שונם ובסביבתו . • קיימת הסכמה ביישוב ישכי להמשיך לגדול בבניה . חדשה • מבנה הגילאים ביישוב אינו הטרוגני וזה דורש גמישות גבוה מאוד בשימושים . ציבוריים מספר הילדים והנערים ביישוב גדל והצטמק בסדרי גודל משמעותיים . • תושבי הישוב קיים כי ציינו צורך באשור תעסוקה מקומי קטן בישוב בסמוך או אליו שיאפשר פיתוח עסקים קטנים . מקומיים

: מקור http://www.groopy.co.il/galleryinfo.aspx?gaid=17346

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

| תוצרי מפגש

תמרת

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם היישוב במשרדי המזכירות ביום

1.7.19 .

: הישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

. קהילתית

אגודה

י"ע המנוהל

• ישוב קהילתי

100 יחידות משנה בנוסף לבתים , המקוריים רובם בשכונות הוותיקות יותר בהן

כ ביישוב

זכויות הבניה וגודל המגרשים מאפשרים . זאת • מערכת החינוך ביישוב מוזנת כיום בעיקר מתושבי יחידות המשנה ביישוב ופחו מתושבי קבע בשכונות . חדשות • האגודה הקהילתית גובה חבר מיסי גבוהים ומספקת בהתאם רחב סל שירותים של מאוד עבור תושבי . המקום • קיימו בשנים האחרונות תהליך רחב שיתופי כלל אשר מפגשים בשולחנות עגולים מתוך מטרה להביא לתכנון מרכז של מחודש . היישוב

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

8

מנשיית זבדה | תוצרי מפגש

הנהלת היישוב

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

ב ביישוב 26.6.19

במועדון הנוער

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

: הישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

3 משפחות מרכזיות אשר התיישבו 40 וכיום צאצאיהן מרכיבים את

מ מורכב

• היישוב

ה בשנות

במקום

. היישוב

אוכלוסיית

קיימות אגודות

לא . מקומי

ועד

• הישוב י"ע מנוהל

נגבים מיסים מעבר למיסי

לא . ביישוב

נוספות

הארנונה . ביישוב • בבחירות בשנת 2018 היתה החלפה מרבית של חברי הועד המקומי וכיום רוב חברי הועד המקומי הינם צעירים בני . המקום נהוג חברי כי הועד המקומי

משתפים את ההנהגה הבלתי פורמלית , היישוב של אשר כוללת מכובדים בני המשפחות בהחלטות משמעותיות הנוגעות לעתיד

, השונות

. היישוב

מגורים במקום על קרקעות מדינה

• השיווק מגרשי של

ופתוח לבני מקום מחוסרי

י"עפ נהלי י" ורמש" משב

. בלבד מימון התכנון והתשתיות לפיתוח הינו

דיור

בסיוע .ש" משב

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

9

סוועאד חמירה | תוצרי מפגש

הנהלת היישוב

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

ב ביישוב 1.7.19

במועדון הנוער

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת : הישוב • התיישבות בדואית אשר הוכרה כישוב ב רשמי

1996 .

, מקומי ללא אגודות פעילות

הנישוב ועד י"ע מנוהל

. ביישוב • רוב המשפחות ביישוב נסמכות על מפרנס יחיד . מיעוט נשים עובדות . ביישוב • הישוב על כולו קרקעות . פרטיות קיימים קשיים רבים במימוש תכנון ובעיות בחלוקת הקרקע למחוסרי . דיור • מחסור חמור במבנים ובשטחים לצרכים ציבוריים . ביישוב • מעוניינים בבניה על קרקעות מדינה עבור חיילים משוחררים . • יזם מקומי מעוניין להקים מרכז טיפולי סיעודי בישוב אשר יופנה בעיקר למגזר הערבי וייתן שירותים ברמה גבוהה . כיום מקדם מתן חלופת אשפוז פסיכיאטרי בביתו . הפרטי

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

10

אלוני אבא | תוצרי מפגש

הנהלת היישוב

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

ב ביישוב 20.5.19

במועדון

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

: הישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

הוקם בשנת 1948 כקיבוץ וב 1951 שינה

אבא אלוני

2000

. שיתופי בתחילת ה שנות

למושב

סיווגו את

, בישוב ההרחבה כ מונה

נבנתה הרחבה קהילתית

הייתה גדולה

ההרחבה

בתחילה

200 .ד"יח

משמעותית מהמושב , השיתופי בשנים האחרונות נקלטים חברים חדשים למושב והם ישתוו בגודלם . בעתיד • גודל ההרחבה נקבע בשל חובות כבדים האגודה של לגופים . שונים הסדר החובות הכתיב הרחבה בגודל משמעותי לצורך כיסוי . החובות • ביישוב ועד מקומי כלל את הכולל התושבים ולמושב השיתופי ועד . נפרד ח" אגש • בעבר היו סכסוכים משמעותיים בין הוועדים אשר הגיעו לבתי בין אמון חוסר קיים . המשפט הוועדים ובין הקהילות השונות . ביישוב • חברי המושב השיתופי אינם מעוניינים לקדם הרחבות קהילתיות נוספות ומעוניינים כי היישוב יגדל בקליטה לחברות . בלבד • הקליטה המהירה הביאה למצב חוסר של איזון דמוגרפי . ביישוב

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

11

בית זייד | תוצרי מפגש

ב היישוב

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

3.6.19

טיוטה קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

: הישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם תושבי

, זייד שומר

אלכסנדר

י"ע בודדים

• הוקם כהתיישבות

היום המקום מאוכלס

ועד מאז

1926 .

, השדות בשנת

י"ע . צאצאיו • הישוב סווג כמושב וקיים של תקן לו 6 נחלות , משבצת קבע למגורים והקצאת קרקעות לעיבוד , חקלאי מרעה ומגורים . • אזור המגורים היתה בו שטח על בנוי קיימת בעבר בית העיר שערים ההיסטורית . בתי המגורים מוקפים ממצאים ארכאולוגיים משמעותיים והאזור י"ע הוכר ו" אונסק כאתר מורשת לאומית . • לא קיימים שטחים ציבוריים . ביישוב התושבים מקבלים רוב את השירותים בטבעון . הסמוכה • כל תושבי המקום בני הינם משפחה אחת ומעוניינים להמשיך לשמור על פיתוח איטי ומתון עבור משפחתם בלבד לא. בעתיד מעוניינים בגידול הישוב מעבר לגידול . הטבעי

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

12

כפר תקווה | תוצרי מפגש

ב הכפר

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

10.7.19

טיוטה קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

נקודות מרכזיות מהמפגש : • כפר המשמש כמגורים ומוקד פעילות עבור מבוגרים רכים צ בעלי מיוחדים שנת מאז 1964 . הוקם כן לפני כקיבוץ שרד לא אך במסגרת .זו • הכפר כ קולט 5-8 דיירים חדשים רוב .שנה בכל הדיירים נשארים בכפר לכל , החיים לעיתים נדרש גם פתרון סיעוד לדיירים הקשישים . • לכפר תכנית מתאר . עדכנית בכפר אין כיום מגורי , צוות התכנית כוללת אזור , זה בייעוד בינתיים הנהלת אינה הכפר את מקדמת . בנייתו • מעוניינים בגידול מתון ואיטי המוסד של מנת על לשמור צביונו על . המיוחד

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

13

בית לחם הגלילית | תוצרי מפגש

20.5.19

ב היישוב

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

במזכירות היישוב

14 טיוטה קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

: הישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם תושבי

מקומי הנותן שירותים

ועד קיים

בישוב

, עובדים

• מושב

מוניציפאליים לכלל התושבים וועד בעלי את הכולל ח" אגש הנחלות במושב . בלבד • ההרחבות הקהילתיות ביישוב נבנו לאורך

. קטנות

ובמנות שנים

ההרחבות וליחסים טובים

הדבר הוביל לשילוב קהילתי תושבי של

. ביישוב

האוכלוסיות השונות

בין כ"בד מאוד

שיווק מגרשי הרחבה המגרשים למומלצי

• קיים קונפליקט בין הועדים בימים לגבי אלו

האגודה מעוניין לשווק כל את

נוספים ועד ,

) החברים תושבים שאינם חברי אגודה מעוניינים כי

בני ( אגודה

.) ההרחבה

חלק מהמגרשים ישווקו גם לחיצוניים בני עבור (

• מחיר הנחלות במושב גבוה הינו ( מאוד מהישובים היקרים ביותר ,) בעמק נחלות אשר נמכרו לאורך השנים הביאו לשינוי מסוים באופי האוכלוסייה . במושב • ההרחבה החדשה המתוכננת במושב הינה באופי בינוי צפוף יותר ושונה מאוד מהמרקם הקיים , היום הנוכחים לדעת כי ציינו רוב התושבים על המושב להמשיך לגדול מנת על לשמור איזון על דמוגרפי ולקלוט אף על , בנים השינוי הצפוי באופי . המקום

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

מושב בית שערים | תוצרי מפגש

ב היישוב

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

3.6.19 במזכירות היישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת : היישוב • במושב הרחבה קהילתית ותיקה , ההרחבה נבנתה במספר מנות ואוכלסה ות/ בבנים בעלי של הנחלות ותושבים נוספים ( מגרשי בעל מקצוע וכדומה ). תושבי ההרחבה משולבים היטב בקהילה ומעורים בנעשה . ביישוב • הישוב י"ע מנוהל ועד מקומי ואגש המאגד ח" בעלי את הנחלות . בלבד • גם התושבים שאינם ח" אגש חברי מעוניינים להמשיך בפיתוח אשר מתון יאפשר את המשך הפעילות החקלאית במושב ושמירה על הצביון הייחודי . המושב של • לבעלי הנחלות במושב זכויות בניה נרחבות ואפשרות לפיצול , מגרשים מעטים מימשו זכויות .אלו העיכוב במימוש נובע מעלויות גבוהות אשר מאוד מונעות מבעלי הנחלות לממש זאת בני עבור משפחתם . • שומרים לאורך על שנים פעילות סגורה לתושבי המושב רצון מתוך לשמור בידול על מרמת ישי השכנה ולדעתם מעוניינת לספח המושב שטח את . אליה

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

15

מושב בלפוריה | תוצרי מפגש

, המקומי המזכירות

הנהלת הועד

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

7.5.19

-ב היישוב

במזכירות

והנהלת ח" האגש

: היישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

מקומי המשרת את

1922 , כיום ועד י"ע מנוהל

. עובדים הוקם בשנת

• מושב

הנחלות

. המקום קיימת אגודה חקלאית המאגדת בעלי את

כלל תושבי

. מנהל

פרטית ומיעוטן אדמות על

ההיסטוריות במושב קרקע על רובן אשר

האגודה וחלק מהתושבים מכרו לאורך

ועד - ביישוב

• מבנה בעלויות מורכב השנים קרקעות לא אך רבות

. אגודה קיימים

הרוכשים כחברי

את קיבלו

. אגודה

חברי

במושב חקלאים בעלי אדמות פרטיות אינם אשר

הקרקעות פיצול תוך שקנו

על" הרחבה

• חלק מרוכשי האדמות שכונות "בנו

35%), חלק מהרוכשים ממשיכים

( הקיימות

מגרשים ומקסום זכויות הבניה

. בקרקע

לעשות שימוש מסחרי או חקלאי

ובלעדיות על

משבצת י"רמ מול

בעלויות , זה חוזה ח" לאגש

• מבנה אף על

קידום תכנון שכונות חדשות למגורים . • הועדה המחוזית מאפשרת עד בניית

הגדרת

3 אבל " נחלה " בכל ד"יח

רוכשי קרקע פרטית בגודל 2.5 דונם

הנחלות במושב ,כן על . בעייתית ומעלה יכולים לבנות עד 3 .ד"יח

. האגודה . אותם

התושבים שאינם חברי אגודה לבין הנהלת

• קיים חוסר בין אמון

ולשתף

התושבים טוענים שועד האגודה מקדם תכנון ליידע מבלי התושבים דורשים לשתף אותם ברווחים מעסקאות .אלו • בפגישה אמרו הנוכחים רוצים היו כי לשמור אופיו על

החקלאי , המושב של

תואמים גישה .זו

אך פעולותיהם של התושבים ושל ועד אינם ח" האגש

. במושב נראה נדרש כי

• לא קיימת פעילות לגישור הפערים בין הקהילות

על מקובל

יהיה אשר תכנון

וחזון אמון ליצור מנת על משותף

תהליך בניית

. כולם

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

16

מושב היוגב | תוצרי מפגש

ב היישוב

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

3.6.19 במועדון היישוב

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

: היישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

תושבי

מקומי כל את הכולל

, עובדים ועד י"ע מנוהל

• מושב

הנחלות במושב ואגודה

ועד , הישוב בעלי את הכולל ח" אגש

( ביישוב משקים

הנכסים

קהילתית המאגדת בעלי כל את

והרחבה ). • הישוב מקדם פיתוח ושיווק נחלות חקלאיות נוספות . במושב קיימת הסכמה אופן על שיווק אף על , הנחלות שאינן במספר המאפשר הקצאת נחלה נוספת לכל משק . קיים • בעבר היו פתוחים לקבלה לשכונות ההרחבה , במושב בעתיד כנראה שהקליטה תהיה מוגבלת לבני המושב בלבד בשל הגבלת מספר היחידות הסופי . במושב

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

17

מושב כפר ברוך | תוצרי מפגש

ב היישוב

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

13.6.19 במזכירות היישוב

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

: היישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

תושבי

מקומי כל את הכולל

, עובדים ועד י"ע מנוהל

• מושב

וועד הישוב בעלי את הכולל ח" אגש . במושב • בישוב הרחבה קהילתית אשר נבנתה לאורך השנים במספר מנות . קטנות השילוב הקהילתי תושבי של ההרחבה הינו ותרם חיובי רבות לקהילת . המושב • במושב 30 נחלות אינן אשר . מאויישות קיימת הסכמה בין חברי האגודה לגבי איוש . הנחלות • מעוניינים לשמור צביון על ולא חקלאי לאפשר פיתוח אשר יפגע בחקלאות . המקומית • תחנת הרכבת החדשה סמוכה מאוד למושב דרוש עדין אך רכב מנת על פרטי להגיע . אליה מעוניינים לקדם נגישות באופניים ותח צ" מהמושב אל . התחנה • מעוניינים לקדם פיתוח אזור תעסוקה חקלאית בכניסה למושב מנת על לאפשר יציאה מספר של מתחמי חקלאות גדולים אשר נמצאים היום בתוך נחלות מוסך ( פרטיות טרקטורים ציפורי "של " דודי את וכדומה ). הנחלות

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

18

מושב כפר גדעון | תוצרי מפגש

ב היישוב

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

10.7.19 במזכירות היישוב

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

: היישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

תושבי

מקומי כל את הכולל

, עובדים ועד י"ע מנוהל

• מושב

. הישוב בשנת 48 היוו במושב 20 נחלות , אדמות על חלקן . פרטיות המושב קלט 40 נחלות נוספות ובשל סכסוכים בין הוותיקים לחדשים הקמת על הוחלט אגודה נפרדת עבור הנחלות . החדשות ועד מאז היום במושב אגודות שתי חקלאיות ולרוב מתקיימים יחסי טובה שכונות . ביניהן . מלא • שתי האגודות קיבלו החלטה משותפת שהמושב אינו מעוניין בהרחבה . קהילתית מעוניינים להישאר קטן מושב המכיל משקים חקלאיים . בלבד יסכימו לגדול במידה ויתווספו משקים נוספים . • בעבר קודמו תכניות שונות להרחבות קהילתיות במושב אך אינם הם כרגע מעוניינים להמשיך לקדם את . התכנון משבצת נפרד הקצאת ועד ,,מים אגודה ותיאגוד

• חוזה ח" אגש לכל

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יולי 2019

19

מושב כפר יהושע | תוצרי מפגש

ב היישוב

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

13.6.19 במועדון היישוב

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

: היישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

תושבי

מקומי כל את הכולל

, עובדים ועד י"ע מנוהל

• מושב

. במושב

הנחלות

וועד הישוב בעלי כל את המאגד ח" אגש

תושבי

רוב , קטנות

• ההרחבות במושב נבנו במספר מנות

, המושב השילוב החברתי תושבי של

ההרחבות בני הינם ההרחבות חיובי הינו ההרחבות לקהילת

ומורגשת תרומתם תושבי של הרבה

. המושב • במרכז המושב מספר מגרשים לבעלי בגדלים 1-1.5 דונם ועל פי התכנית ל 2-3 מגרשים נפרדים . בשל הבעלות

. מקצוע חלקם

, הקיימת ניתן לפצלם , הפרטית למושב אין

מתי תמומש אופציה ,זו אשר

יכולת לשלוט לדעת או

המושב לקדם הרחבות נוספות בשל (

משפיעה יכולת על

מגבלת היחידות א" בתמ 35). • חקלאים רבים במושב עוסקים .ח"בע בגידול

תוספת יחידות

מגרשים מתוך הנחלות הינו בעייתי בשל

פיצול או/ו בנחלות

לדעת החקלאים ליצור חיכוכים עם התושבים

ועלול כך

. בעתיד

ולפגוע בחקלאות

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

20

מושב מרחביה | תוצרי מפגש

ב היישוב

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

10.7.19 במועדון היישוב

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

: היישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

תושבי

מקומי כל את הכולל

, עובדים ועד י"ע מנוהל

• מושב

. במושב

הנחלות

וועד הישוב בעלי כל את המאגד ח" אגש

. פרטית חלקן אדמות חקלאיות

• במושב קרקעות בבעלות

מנחלות וחלקן קרקעות למגורים במרכז . המושב חלק מבעלי הקרקעות במושב קידמו של תכנון

חלק שהינן

תכניות יגרום אלו

יחידות דיור נוספות מימוש כי חשש קיים .

לאבדן הזהות החקלאית . המושב של • במושב הרבה חקלאים פעילים ובשנים האחרונות מורגשת כניסה , צעירים של הדור בני הרביעי והחמישי במושב לתחום החקלאות . • קיימים קונפליקטים בין האגודה החקלאית , הועד המקומי וחלק מבעלי האדמות הפרטיות במושב לגבי קידום תכנון מגרשי מגורים חדשים ( במושב .) הרחבה האגודה מעוניינת לקדם בנייה איטית ובמנות מנת על קטנות לשמור איזון על דמוגרפי לאורך , השנים קיים מימוש כי חשש על בנייה קרקע פרטית יביא את המושב למגבלת א" בתמ ד"היח ויעצור פיתוח שכונות מגורים ביוזמת . האגודה

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

21

מושב נהלל | תצלום אויר עדכני

ב היישוב

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

4.7.19 במועדון היישוב

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

: היישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

תושבי

מקומי כל את הכולל

, עובדים ועד י"ע מנוהל

• מושב

. במושב

הנחלות

וועד הישוב בעלי כל את המאגד ח" אגש

, המושב בעבר

בתי מגורים במרכז

• בבעלות מספר ח" האגש

, גננת

המבנים שימשו לצורך מגורי עובדי , מורה ( האגודה

רובם מאוכלסים בתושבים מבוגרים

רופא וכדומה כיום )

אשר מאוד . במושב • המושב עומד בפני גידול אוכלוסייה משמעותי עם מאוד אכלוס רדיאל המשקים . החדשים לתחושתם תהיה מצוקה משמעותית ציבור מבני של . במושב • רוב המשקים החדשים יאוכלסו בבני , המקום אינם חוששים משילוב חברתי בעייתי אך הגידול המהיר יכול לדעתם ליצור שינוי משמעותי באופי . המקום בעבר שימשו בתפקידים שונים

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

22

מושב ציפורי | תצלום אויר עדכני

ב היישוב

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

19.6.19 במועדון היישוב

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

: היישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

תושבי

מקומי כל את הכולל

, עובדים ועד י"ע מנוהל

• מושב

. במושב

הנחלות

וועד הישוב בעלי כל את המאגד ח" אגש

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

23

מושב תל עדשים | תוצרי מפגש

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

24

| מוקדי עניין מרכזיים

אלונים

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

מרכז אלון לחינוך מיוחד

חדר האוכל : מקור מיכאל יעקובסון מתוך הבלוג " חלון אחורי "

http://www.aloncentre.co.il/

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

25

קיבוץ גבת | תצלום אויר עדכני

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

26

קיבוץ גזית | תוצרי מפגש

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

27

קיבוץ מרחביה | תוצרי מפגש

ב הקיבוץ

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

10.7.19 במועדון היישוב

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

: היישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

. גדולה הישוב מנוהל . היישוב הקיבוץ מנוהל

• קיבוץ מתחדש עם הרחבה קהילתית

תושבי

מקומי כל את הכולל

ועד י"ע ועד י"ע

והמוסדות הקיבוציים .

ח" אגש

במעורבות נמוכה מאוד , הקהילות הקיבוץ מעוניין לקדם

• ההרחבה שווקה ונבנתה יזם י"ע

בין

נתק קיים

. הקיבוץ של

אך , מאוחדת

פעילות קהילתית אשר תסייע ביצירת קהילה

האם קיימת לכך נכונות מצד תושבי ההרחבה

ברור לא

ומצד חברי . הקיבוץ • בקיבוץ חברים מבוגרים רבים ועל חוב קיים כן

אקטוארי

על שונים

. משמעותי הקיבוץ חייב להמשיך לפתח עסקים

מנת לעמוד בהתחייבויות הפנסיה עבור . חבריו • עם השינויים בקיבוץ והמעבר לרכב פרטי אפשרו לחברים לחנות בסמוך . לביתם כיום מתכננים שכונות נוספות לחברים עם כבישים וחניות ליד . הבית • ילדי ההרחבה נוסעים באוטובוס מההרחבה לבית הספר , בקיבוץ בשל המרחק והסכנה בחציית . הכביש • בפגישה לא נכחו תושבים מההרחבה הקהילתית .

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

28

Made with FlippingBook HTML5