מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - טיוטת דוח מצב קיים תעודות זהות ישוביות

הושעיה | תוצרי מפגש

אשכול מזרחי

מרכז העמק

אשכול צפוני

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

היישוב במשרדי המזכירות ביום 19.6.19 .

: הישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

• ישוב קהילתי . קהילתית הועד המקומי פועל בזהות ועדים זהות (" פרסונלית ועד עם ") האגודה הקהילתית . • גדל הישוב באופן מדורג לאורך השנים וקיימת קהילה רחבה דיירים של בשכירות , חלקם הגדול ממשיכים לבניית קבע . ביישוב • בישוב פעילות התנדבותית עשירה מאוד הכוללת מיזמים רבים המיועדים לנתינה ותרומה לקהילה האזורית והמקומית . • בישוב פעילות קהילתית רבה המבוססת על פעילות לכל פנאי , הגילאים תפילה ולימוד בבתי המדרש ופעילות קהילתית ישראל חגי סביב . • בישוב ציבור מבני רבים נבנו אשר ביוזמה ומימון הקהילה של המקומית אשר רואה בפעילות הקהילתית המשותפת כערך . מרכזי י"ע המנוהל אגודה

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

5

Made with FlippingBook HTML5