מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - טיוטת דוח מצב קיים תעודות זהות ישוביות

| תוצרי מפגש

עדי

אשכול מזרחי

מרכז העמק

אשכול צפוני

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם היישוב במשרדי המזכירות ביום

1.7.19 .

: הישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

מקומי אשר

, קהילתי בעבר ועד י"ע נוהל

• ישוב

אגודה קהילתית

פעל בזהות פרסונלית ועד עם

. ביישוב

בעלי הנכסים

כל חברים

בה אשר

מקומי נפרד בעקבות

ועד הוקם

בשנת 2018

דרישה דיירי של . המקומי כיום חברה אחת בועד המקומי הינה תושבת חברת שאינה . אגודה • האגודה ועד י"ע מנוהלת מועצת "ו אגודה -"עדי גוף רחב הכולל חברים מכל השכונות והשכבות ביישוב ונפגש מספר פעמים . בשנה • ריבוי פעילות התנדבותית , ביישוב ועדות רבות אשר מובילות ומנהלות פעילויות עבור שונות תושבי . המקום • היישוב ב נבנה 8 פעימות . בניה הנהלת היישוב מקיימת פעילות רבה מנת על לחבר בין הותיקים לחדשים . ביישוב המשנה להכלל בועד

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

6

Made with FlippingBook HTML5