מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - טיוטת דוח מצב קיים תעודות זהות ישוביות

מנשיית זבדה | תוצרי מפגש

הנהלת היישוב

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

ב ביישוב 26.6.19

במועדון הנוער

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

: הישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

3 משפחות מרכזיות אשר התיישבו 40 וכיום צאצאיהן מרכיבים את

מ מורכב

• היישוב

ה בשנות

במקום

. היישוב

אוכלוסיית

קיימות אגודות

לא . מקומי

ועד

• הישוב י"ע מנוהל

נגבים מיסים מעבר למיסי

לא . ביישוב

נוספות

הארנונה . ביישוב • בבחירות בשנת 2018 היתה החלפה מרבית של חברי הועד המקומי וכיום רוב חברי הועד המקומי הינם צעירים בני . המקום נהוג חברי כי הועד המקומי

משתפים את ההנהגה הבלתי פורמלית , היישוב של אשר כוללת מכובדים בני המשפחות בהחלטות משמעותיות הנוגעות לעתיד

, השונות

. היישוב

מגורים במקום על קרקעות מדינה

• השיווק מגרשי של

ופתוח לבני מקום מחוסרי

י"עפ נהלי י" ורמש" משב

. בלבד מימון התכנון והתשתיות לפיתוח הינו

דיור

בסיוע .ש" משב

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

9

Made with FlippingBook HTML5