מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - טיוטת דוח מצב קיים תעודות זהות ישוביות

מושב היוגב | תוצרי מפגש

ב היישוב

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

3.6.19 במועדון היישוב

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

: היישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

תושבי

מקומי כל את הכולל

, עובדים ועד י"ע מנוהל

• מושב

הנחלות במושב ואגודה

ועד , הישוב בעלי את הכולל ח" אגש

( ביישוב משקים

הנכסים

קהילתית המאגדת בעלי כל את

והרחבה ). • הישוב מקדם פיתוח ושיווק נחלות חקלאיות נוספות . במושב קיימת הסכמה אופן על שיווק אף על , הנחלות שאינן במספר המאפשר הקצאת נחלה נוספת לכל משק . קיים • בעבר היו פתוחים לקבלה לשכונות ההרחבה , במושב בעתיד כנראה שהקליטה תהיה מוגבלת לבני המושב בלבד בשל הגבלת מספר היחידות הסופי . במושב

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

17

Made with FlippingBook HTML5