מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - טיוטת דוח מצב קיים תעודות זהות ישוביות

מושב בלפוריה | תוצרי מפגש

, המקומי המזכירות

הנהלת הועד

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

7.5.19

-ב היישוב

במזכירות

והנהלת ח" האגש

: היישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

מקומי המשרת את

1922 , כיום ועד י"ע מנוהל

. עובדים הוקם בשנת

• מושב

הנחלות

. המקום קיימת אגודה חקלאית המאגדת בעלי את

כלל תושבי

. מנהל

פרטית ומיעוטן אדמות על

ההיסטוריות במושב קרקע על רובן אשר

האגודה וחלק מהתושבים מכרו לאורך

ועד - ביישוב

• מבנה בעלויות מורכב השנים קרקעות לא אך רבות

. אגודה קיימים

הרוכשים כחברי

את קיבלו

. אגודה

חברי

במושב חקלאים בעלי אדמות פרטיות אינם אשר

הקרקעות פיצול תוך שקנו

על" הרחבה

• חלק מרוכשי האדמות שכונות "בנו

35%), חלק מהרוכשים ממשיכים

( הקיימות

מגרשים ומקסום זכויות הבניה

. בקרקע

לעשות שימוש מסחרי או חקלאי

ובלעדיות על

משבצת י"רמ מול

בעלויות , זה חוזה ח" לאגש

• מבנה אף על

קידום תכנון שכונות חדשות למגורים . • הועדה המחוזית מאפשרת עד בניית

הגדרת

3 אבל " נחלה " בכל ד"יח

רוכשי קרקע פרטית בגודל 2.5 דונם

הנחלות במושב ,כן על . בעייתית ומעלה יכולים לבנות עד 3 .ד"יח

. האגודה . אותם

התושבים שאינם חברי אגודה לבין הנהלת

• קיים חוסר בין אמון

ולשתף

התושבים טוענים שועד האגודה מקדם תכנון ליידע מבלי התושבים דורשים לשתף אותם ברווחים מעסקאות .אלו • בפגישה אמרו הנוכחים רוצים היו כי לשמור אופיו על

החקלאי , המושב של

תואמים גישה .זו

אך פעולותיהם של התושבים ושל ועד אינם ח" האגש

. במושב נראה נדרש כי

• לא קיימת פעילות לגישור הפערים בין הקהילות

על מקובל

יהיה אשר תכנון

וחזון אמון ליצור מנת על משותף

תהליך בניית

. כולם

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

16

Made with FlippingBook HTML5