מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - טיוטת דוח מצב קיים תעודות זהות ישוביות

מושב כפר גדעון | תוצרי מפגש

ב היישוב

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

10.7.19 במזכירות היישוב

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

: היישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

תושבי

מקומי כל את הכולל

, עובדים ועד י"ע מנוהל

• מושב

. הישוב בשנת 48 היוו במושב 20 נחלות , אדמות על חלקן . פרטיות המושב קלט 40 נחלות נוספות ובשל סכסוכים בין הוותיקים לחדשים הקמת על הוחלט אגודה נפרדת עבור הנחלות . החדשות ועד מאז היום במושב אגודות שתי חקלאיות ולרוב מתקיימים יחסי טובה שכונות . ביניהן . מלא • שתי האגודות קיבלו החלטה משותפת שהמושב אינו מעוניין בהרחבה . קהילתית מעוניינים להישאר קטן מושב המכיל משקים חקלאיים . בלבד יסכימו לגדול במידה ויתווספו משקים נוספים . • בעבר קודמו תכניות שונות להרחבות קהילתיות במושב אך אינם הם כרגע מעוניינים להמשיך לקדם את . התכנון משבצת נפרד הקצאת ועד ,,מים אגודה ותיאגוד

• חוזה ח" אגש לכל

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יולי 2019

19

Made with FlippingBook HTML5