מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - טיוטת דוח מצב קיים תעודות זהות ישוביות

בית זייד | תוצרי מפגש

ב היישוב

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

3.6.19

טיוטה קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

: הישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם תושבי

, זייד שומר

אלכסנדר

י"ע בודדים

• הוקם כהתיישבות

היום המקום מאוכלס

ועד מאז

1926 .

, השדות בשנת

י"ע . צאצאיו • הישוב סווג כמושב וקיים של תקן לו 6 נחלות , משבצת קבע למגורים והקצאת קרקעות לעיבוד , חקלאי מרעה ומגורים . • אזור המגורים היתה בו שטח על בנוי קיימת בעבר בית העיר שערים ההיסטורית . בתי המגורים מוקפים ממצאים ארכאולוגיים משמעותיים והאזור י"ע הוכר ו" אונסק כאתר מורשת לאומית . • לא קיימים שטחים ציבוריים . ביישוב התושבים מקבלים רוב את השירותים בטבעון . הסמוכה • כל תושבי המקום בני הינם משפחה אחת ומעוניינים להמשיך לשמור על פיתוח איטי ומתון עבור משפחתם בלבד לא. בעתיד מעוניינים בגידול הישוב מעבר לגידול . הטבעי

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

12

Made with FlippingBook HTML5