מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - טיוטת דוח מצב קיים תעודות זהות ישוביות

גבעת אלה | תוצרי מפגש

אשכול מזרחי

מרכז העמק

אשכול צפוני

הנהלת היישוב

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

4.7.19 .

במשרדי המזכירות ביום

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

: הישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

. קהילתית הועד

אגודה

י"ע המנוהל

• ישוב קהילתי

פרסונלית )"

המקומי פועל בזהות ועדים זהות ("

ועד עם האגודה הקהילתית . • הוקם בשנת 1988 ועם הקמתו כ נבנו 200 ,ד"יח ועד מאז היום המשיך להתפתח באופן הדרגתי בבניית שכונות נוספות כ כיום ( 500 .)ד"יח תפרוסת גילאים ומבנה אוכלוסיה מגוון יחסית לישובים קהילתיים . • היישוב מקיים פעילות קהילתית רחבה עבור תושבי , המקום קיימת רכזת קהילה פעילה . ביישוב • קהילה יחסית גדולה בתים שוכרי של ודיירי משנה ( ביישוב -כ: הערכה 400 .) תושבים הנהלת היישוב רואה בזה בעיה בשל קשיים במתן שירותים לאוכלוסייה .זו • הנהלת היישוב הדגישה את היישוב של הצורך בבניה נוספת ובהגדלת מנת על היישוב לשמור על ישוב ועל דורי רב השירותים כל לבני הגילאים . ביישוב

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יולי 2019

4

Made with FlippingBook HTML5