מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - טיוטת דוח מצב קיים תעודות זהות ישוביות

| תוצרי מפגש

תמרת

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם היישוב במשרדי המזכירות ביום

1.7.19 .

: הישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

. קהילתית

אגודה

י"ע המנוהל

• ישוב קהילתי

100 יחידות משנה בנוסף לבתים , המקוריים רובם בשכונות הוותיקות יותר בהן

כ ביישוב

זכויות הבניה וגודל המגרשים מאפשרים . זאת • מערכת החינוך ביישוב מוזנת כיום בעיקר מתושבי יחידות המשנה ביישוב ופחו מתושבי קבע בשכונות . חדשות • האגודה הקהילתית גובה חבר מיסי גבוהים ומספקת בהתאם רחב סל שירותים של מאוד עבור תושבי . המקום • קיימו בשנים האחרונות תהליך רחב שיתופי כלל אשר מפגשים בשולחנות עגולים מתוך מטרה להביא לתכנון מרכז של מחודש . היישוב

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

8

Made with FlippingBook HTML5