מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - טיוטת דוח מצב קיים תעודות זהות ישוביות

מושב כפר יהושע | תוצרי מפגש

ב היישוב

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

13.6.19 במועדון היישוב

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

: היישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

תושבי

מקומי כל את הכולל

, עובדים ועד י"ע מנוהל

• מושב

. במושב

הנחלות

וועד הישוב בעלי כל את המאגד ח" אגש

תושבי

רוב , קטנות

• ההרחבות במושב נבנו במספר מנות

, המושב השילוב החברתי תושבי של

ההרחבות בני הינם ההרחבות חיובי הינו ההרחבות לקהילת

ומורגשת תרומתם תושבי של הרבה

. המושב • במרכז המושב מספר מגרשים לבעלי בגדלים 1-1.5 דונם ועל פי התכנית ל 2-3 מגרשים נפרדים . בשל הבעלות

. מקצוע חלקם

, הקיימת ניתן לפצלם , הפרטית למושב אין

מתי תמומש אופציה ,זו אשר

יכולת לשלוט לדעת או

המושב לקדם הרחבות נוספות בשל (

משפיעה יכולת על

מגבלת היחידות א" בתמ 35). • חקלאים רבים במושב עוסקים .ח"בע בגידול

תוספת יחידות

מגרשים מתוך הנחלות הינו בעייתי בשל

פיצול או/ו בנחלות

לדעת החקלאים ליצור חיכוכים עם התושבים

ועלול כך

. בעתיד

ולפגוע בחקלאות

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

20

Made with FlippingBook HTML5