מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - טיוטת דוח מצב קיים תעודות זהות ישוביות

מושב מרחביה | תוצרי מפגש

ב היישוב

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

10.7.19 במועדון היישוב

קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

: היישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם הנהלת

תושבי

מקומי כל את הכולל

, עובדים ועד י"ע מנוהל

• מושב

. במושב

הנחלות

וועד הישוב בעלי כל את המאגד ח" אגש

. פרטית חלקן אדמות חקלאיות

• במושב קרקעות בבעלות

מנחלות וחלקן קרקעות למגורים במרכז . המושב חלק מבעלי הקרקעות במושב קידמו של תכנון

חלק שהינן

תכניות יגרום אלו

יחידות דיור נוספות מימוש כי חשש קיים .

לאבדן הזהות החקלאית . המושב של • במושב הרבה חקלאים פעילים ובשנים האחרונות מורגשת כניסה , צעירים של הדור בני הרביעי והחמישי במושב לתחום החקלאות . • קיימים קונפליקטים בין האגודה החקלאית , הועד המקומי וחלק מבעלי האדמות הפרטיות במושב לגבי קידום תכנון מגרשי מגורים חדשים ( במושב .) הרחבה האגודה מעוניינת לקדם בנייה איטית ובמנות מנת על קטנות לשמור איזון על דמוגרפי לאורך , השנים קיים מימוש כי חשש על בנייה קרקע פרטית יביא את המושב למגבלת א" בתמ ד"היח ויעצור פיתוח שכונות מגורים ביוזמת . האגודה

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

21

Made with FlippingBook HTML5