מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - טיוטת דוח מצב קיים תעודות זהות ישוביות

בית לחם הגלילית | תוצרי מפגש

20.5.19

ב היישוב

הנהלת

צוות תכנית המתאר נפגש נציגי עם

במזכירות היישוב

14 טיוטה קיבוץ מושב ישוב קהילתי ישובי מיעוטים שיכון משפחות

: הישוב

נקודות מרכזיות ממפגש עם תושבי

מקומי הנותן שירותים

ועד קיים

בישוב

, עובדים

• מושב

מוניציפאליים לכלל התושבים וועד בעלי את הכולל ח" אגש הנחלות במושב . בלבד • ההרחבות הקהילתיות ביישוב נבנו לאורך

. קטנות

ובמנות שנים

ההרחבות וליחסים טובים

הדבר הוביל לשילוב קהילתי תושבי של

. ביישוב

האוכלוסיות השונות

בין כ"בד מאוד

שיווק מגרשי הרחבה המגרשים למומלצי

• קיים קונפליקט בין הועדים בימים לגבי אלו

האגודה מעוניין לשווק כל את

נוספים ועד ,

) החברים תושבים שאינם חברי אגודה מעוניינים כי

בני ( אגודה

.) ההרחבה

חלק מהמגרשים ישווקו גם לחיצוניים בני עבור (

• מחיר הנחלות במושב גבוה הינו ( מאוד מהישובים היקרים ביותר ,) בעמק נחלות אשר נמכרו לאורך השנים הביאו לשינוי מסוים באופי האוכלוסייה . במושב • ההרחבה החדשה המתוכננת במושב הינה באופי בינוי צפוף יותר ושונה מאוד מהמרקם הקיים , היום הנוכחים לדעת כי ציינו רוב התושבים על המושב להמשיך לגדול מנת על לשמור איזון על דמוגרפי ולקלוט אף על , בנים השינוי הצפוי באופי . המקום

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | יוני 2019

Made with FlippingBook HTML5