מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - סיכום פעילות 2021

הנדסה

דונם, לאפשר התחלות 170 – הושלמו תשתיות בשלב ב' עבור '2000 אזור התעשייה 'שגיא דונם, מתחם גניגר – 80 דונם נוספים: מתחם טמפו – 150 בניה. החלו בעבודות פיתוח עבור

מלש"ח. 26 דונם סחר. השקעה של 70 באלון 2 – גני משחקים חדשים ביישובים 8 הגליל, אלוני אבא, כפר יהושע, יפעת, שדה יעקב. בנהלל הוקם מתקן ספורט פאמפטרק.

תכנון ישובים והרחבות

מנשית זבדה וסואעד חמירה ביישובים שוקדים על תב"ע להרחבתם - סה"כ יחידות דיור 180 תוספת של כ- – פתרון למקבץ מגורים גבעת ראשיד בסמוך לכעביה, תב"ע להסדרת מצב קיים – לקראת הפקדה במחוזית. 35 יחידות דיור – פוטנציאל תמ"א 35 – תכנון תב"ע ל- ציפורי יחידות דיור – לקראת הפקדה במחוזית 50 בניה רוויה יחידות דיור לדיון בוועדה המחוזית, להפקדה 37 – תב"ע ל- אלון הגליל

תכנון מפורט לביצוע ביישובים

נחלות תב"ע נדונה אושרה בוועדה המחוזית 29 – שדה יעקב יחידות דיור ונקבעו עלויות פיתוח; ביצוע על ידי המועצה 54 – הושלם תכנון להרחבת הושעיה יחידו דיור ונקבעו עלויות פיתוח; ביצוע על ידי המועצה 30 – הושלם תכנון מפורט ל- אלון הגליל יחידות דיור ונקבעו עלויות פיתוח; ביצוע על ידי המועצה 92 – הושלם תכנון מפורט ל- גזית

הרחבות בביצוע המועצה או בליווי האגודה

יחידות דיור, שכ' בנים - מועצה 18 – תחילת ביצוע תשתיות עבור בלפוריה נחלות מושלמות, תשתיות – בביצוע - אגודה 18 – היוגב יחידות, השלמת תשתיות שלב ב' - בביצוע - אגודה 52 – היוגב יחידות דיור - בביצוע - מועצה 125 – תשתיות ל- תמרת יחידות דיור – בביצוע - אגודה 27 – שכונת צבר גניגר – שכונה צפונית – הושלם שלב א' תשתיות - אגודה הרדוף יחידות דיור - מועצה 57 – ביצוע תשתיות ל- בית לחם הגלילית

29

Made with FlippingBook - Online catalogs