קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ב 2021-22

ריקודי עם > 124 ' קורס מס מרקיד ותיק באזור הצפון דודו ספיר מרקיד: מיועד לכל מי שרצה לרקוד ולא העז... שילוב של הנאה, פעילות גופנית ואווירה חברתית כיפית ונעימה. הריקוד יוצר סביבה אנושית מעשירה בכך שהוא מציע אינטראקציה חברתית וגירוי חושי. מתברר כי לריקוד גם השפעה מיטיבה על תפקוד מוחי. ״ריקודי עמים תורמים לחיים ארוכים וצלולים יותר. מחקרים הוכיחו שהתרומה היא לא רק מעצם התנועה, אלא גם בהפעלת המוח בשינון הריקוד. המתמידים זוכים לא רק לשנות חיים רבות יותר, אלא גם צלולות הרבה יותר.״ .)ynet 2015 , (ד"ר נסים אוחנה (קורס חוזר) > 125 ' קורס מס "רוח האדם" בביטוייה בספרים הגדולים של תרבות המערב ד"ר בינה ניר מרצה: מטרת הקורס להפגיש את הלומדים עם סוגיות יסוד פילוסופיות בנושא טבע האדם, ערכיו והתכלית האנושית באמצעות טקסטים גדולים של תרבות המערב. עיון פילוסופי טקסטואלי מאפשר דיאלוג עמוק עם שאלות יסוד בדבר טבע האדם - האם יצר לב האדם טוב או רע מנעוריו, מהו רצון חופשי ומה מבחין בין האדם לשאר הברואים, האם חיינו מוכתבים על - ידי מערך של צרכים, יצרים ואינטרסים או שאנו יכולים לפעול מתוך בחירה וחירות אישית. נעלה שאלות כמו: מה היא משמעות החיים ומה היא אחריותו של האדם הבודד במדינה והאם יש בסיס ערכי לחיינו בצוותא.

13

שנת הלימודים תשפ״ב | קתדרת עמק יזרעאל

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker