מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 14

שירותים לילדים בסיכון ולמשפחותיהם

Shutterstock חלה התקדמות חיובית במודעות לצורך בהתערבויות עם הורים ולעלייה במגוון השירותים המוצעים להם. עם זאת, יש צורך בהתאמה נוספת של מערך השירותים – לצרכים, להעדפות ולמאפיינים השונים של ההורים.

הקשיים העומדים לפני מערכת השירותים לילדים בסיכון פערים בין היקף הצרכים להיקף המענים וקושי במימון – מחקרים פעולות נלוות לשם ייעול ההתערבות והרחבתה מצביעים על כך שבצד העלייה בהיקף השירותים בקהילה, עדיין יש פערים ניכרים בין היקף הצרכים להיקף המענים (בן- ; סבו-לאל וצדקה, 2014 , ; בן-רבי וחסין 2012 , רבי וסבו-לאל ). נוסף על פערים אלה, ולצורך בפיתוח מענים לצרכים 2015 חדשים, במחקרים שונים עלה כי התקציבים הקיימים אינם מספיקים למימון פעולות נוספות של אנשי המקצוע, שאינן ,)Reaching out( בבחינת טיפול ישיר בלקוחות, כגון יישוג השתתפות בהדרכות ובישיבות משותפות עם נציגי שירותים ;2014 , אחרים וייעוץ לאנשי מקצוע בקהילה (נבות ועמיתים ); כמו כן זוהו קשיים בתקצוב פעולות 2014 , שורק ועמיתים שיקדמו שימוש בשירותים, כגון הסעת ילדים לפעילויות (בן- .)2012 , רבי וסבו-לאל קושי ביישום העיקרון של שיתוף ילדים בתהליכי קבלת –שיתוף ילדים בתהליכי קבלת החלטות הנוגעות לחייהם החלטות הנוגעות לחייהם הוא אחד מעקרונות היסוד באמנה ), והוא יכול לבוא לידי 1989( הבין-לאומית בדבר זכויות הילד ביטוי בזירות שונות, כגון הוועדות לתכנון, טיפול והערכה והליכי גירושין. הערכת הניסוי בשיתוף ילדים בהליכי גירושין

) העלתה ששיתוף ילדים 2010 , ביחידות הסיוע (שורק וריבקין אפשרי, והוא מביא לתוצאות חיוביות. ואולם ממצאי מחקרים ) העלו שיישום 2012 , אחרים (ראו למשל בן-רבי וסבו-לאל עקרון השיתוף עדיין בתחילת דרכו וטרם גובשו הנחיות אחידות בנושא זה מטעם משרד הרווחה. – מן המחקרים שליוו אי-צריכת שירותים על-ידי ההורים רפורמות ותוכניות שונות עולה כי חלק מן ההורים אינם צורכים את השירותים המוצעים להם או שהם צורכים אותם צריכה ; סבו- 2014 , ; בן-רבי וחסין 2012 , חלקית (בן-רבי וסבו-לאל ). ממצאים אלה יכולים להעיד שבצד 2014 , לאל ועמיתים ההתקדמות החיובית במודעות לצורך בהתערבויות עם הורים ולעלייה במגוון השירותים המוצעים להם, יש צורך בהתאמה נוספת של מערך השירותים – לצרכים, להעדפות ולמאפיינים השונים של ההורים. – במחקרים קשיים באספקת שירותים זמינים ונגישים השונים עלה צורך להגביר את זמינותם ונגישותםשל השירותים, ; נבות ועמיתים, 2009 , הן מבחינה פיזית (ריבקין וסבו-לאל ) והן מבחינה תרבותית, בעיקר למשפחות מן האוכלוסייה 2014 .)2012 , ; פאס ועמיתים 2009 , הערבית (ריבקין וסבו-לאל

I נקודת מפגש 27

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker