מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 14

מיועד לקהילת אנשי המקצוע העוסקים בתחום של ילדים נפגעי כתב העת נקודת מפגש התעללות והזנחה. כתב העת יוצא לאור פעמיים בשנה. גיליון אחד שלו עוסק במגוון נושאים הקשורים להתעללות בילדים והזנחתם, והגיליון השני מיוחד כולו לסוגיה נבחרת. תרומתו של כתב העת בהנגשת הידע הקיים והנצבר - באקדמיה ובשטח - לאנשי המקצוע, ביצירת שפה משותפת ובהגברת שיתוף הפעולה והתיאום בין כל הגורמים הרלוונטיים.

9765418 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים, מיקוד מכון חרוב, www.haruv.org.il ׀ 077-5150304 ׀ פקס 077-5150300 ’ טל

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker