מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 15

ניכור הורי או סרבנות קשר?

Shutterstock

1 כישלון הקשר בין ילד להורה ומניעתו

2 פיליפ מרכוס

), והנזק שנגרם לו בא לידי Fidler, Bala, & Saini, 2013( ביטוי גם לאחר שהוא הופך לבוגר. כל זאת, נוסף על סבלו של ההורה שהקשר עימו נפגע או ניתק. בציבור הרחב נהוג לכנות תופעה זו "ניכור הורי", ללא קשר עם הסיבות לכישלון הקשר. אפשר לפרש את המונח הזה כהתנכרות יזומה של הילד מאחד מהוריו ללא הצדקה אמיתית או, לפי ההבנה השכיחה יותר, כמצב שבו אחד ההורים "מנכר" את הילד מההורה השני. המונח עצמו – גם במובן של השפעת הורה על ילדו, המביאה לידי כישלון הקשר – שנוי במחלוקת: יש טוענים שהוא ), ויש טוענים שלא – שלא ייתכן Gardner, 1998( סינדרום שהורה מסוגל להשפיע על ילד עד כדי כך שיוותר על קשר עם ההורה האחר, ולכן אין דבר כזה – "ניכור הורי", ויש רק "סרבנות קשר" או "דינמיקה של רתיעה-סרבנות". השימוש הלא מובחן במונח ניכור הורי, עבור כל המצבים שבהם יש הידרדרות בקשר בין ילד להורה, מטעה, ולעיתים קרובות הוא גורם להסלמה במתח בין ההורים. נוסף על אי הדיוקים של מונחים אלה, סרבנות קשר וניכור

כישלון קשר - הגדרה אחת ההשלכות המצערות של פרידת בני זוג שהם הורים לילדים היא היווצרותן של בעיות בקשר בין הילד ובין אחד מההורים. הידרדרות הקשר מתבטאת בדרכים שונות ובדרגות שונות של חומרה: יש שהילד מסרב לדבר עם ההורה או דוחה את מתנותיו; הוא מביע רתיעה מלהיות עם ההורה; הילד פוגע, פיזית ורגשית, בהורה או ברכושו, ויש שהוא מנתק עימו כל קשר. לכישלון הקשר תוצאות פסיכולוגיות ורגשיות חמורות עבור הילד

מירי מאמר זה מבוסס בחלקו על מאמר שהוגש לפרסום בכתב העת "רפואה ומשפט", ובאנגלית – לפרסום בספר של 1 .2018 , יוני Association of Family and Conciliation Courts ., וכן על סדנה שניתנה בכנס International Society of Family Law www.philip-marcus.com : פיליפ מרכוס הוא שופט (בדימוס) בבית משפט לענייני משפחה בירושלים. אתר אינטרנט 2

נקודת מפגש I 30

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online