מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 19 - ינואר 2020

נפש מניקה

מקורות

האחות בישראל, ). חוויית ההנקה בקרב נפגעות התעללות מינית. 2010( ' לוי, מ .34-30 ,184 Beck, C. (2009). An adult survivor of sexual abuse and her breastfeeding experience: A case study. Maternal Child Nursing, 34 (2), 91-97. Coles, J. (2009). Qualitative study of breastfeeding after childhood sexual assault. Journal of Human Lactation, 25 (3), 317–324. https://doi.org/10.1177/0890334409334926 Elfgen, C., Hagenbuch, N., Gorres, G., Block, E., & Leeners, B. (2017). Breastfeeding in women having experienced childhood sexual abuse. Journal of Human Lactation, 33 (1), 119-127. Kendall-Tackett, K. (1998). Breastfeeding and the sexual abuse survivor. Journal of Human Lactation, 14 (2), 125–130. https://doi.org/10.1177/089033449801400212 Klingelhafer, S. K. (2007). Sexual abuse and breastfeeding. Journal of Human Lactation, 23 (2), 194-197. Prentice, J. C., Lu, M. C., Lange, L., & Halfon, N. (2002). The association between reported childhood sexual abuse and breastfeeding initiation. Journal of Human Lactation, 18 (3), 219-225. Simkin, P., & Klaus, P. (2004). When survivors give birth: Understanding and healing the effects of early sexual abuse on childbearing women. Seattle, Washington: Classic Day Publishing. Sperlich, M., & Seng, J. (2008). Survivor moms: Women's stories of birthing, mothering and healing after sexual abuse. Oregon, OR: Motherbaby Press. Wambach, K., & Riordan, J. (2016). Breastfeeding and human lactation. Jones & Bartlett (5th edition) (pp. 933-955).

I נקודת מפגש 21

Made with FlippingBook Learn more on our blog