מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 19 - ינואר 2020

אורנה דיאב-ציטרין

שלילית עולה ככל שהצריכה גבוהה יותר. לנשים המתכננות היריון, הימנעות משתייה היא בשלב זה הגישה הבטוחה ביותר, מכיוון שאין כמות מבוססת בטוחה של אלכוהול בהיריון. לנשים ששתו עד היוודע ההיריון, הפסקת שתייה תפחית סיכון. היבטים ישראליים Senecky et al.,( 2009- במאמרם של סנצקי ואחרים מ נרשמה אבחנה של 2007- ל 1998 ), בעשור שבין 2009 מרכזים רפואיים בישראל, 17- רק בארבעה מטופלים מ FASD ובשישה מטופלים בלבד בשתי קופות החולים הגדולות בארץ. ), במחקרם משנת Tenenbaum et al., 2011( טננבאום ואחרים ילדים 100 , ביצעו הערכה קלינית פרוספקטיבית של 2011 ישראלים, מועמדים לאימוץ או לאומנה, מתחת לגיל שנתיים, ענו על הקריטריונים 4% . בקבוצת הילדים FASD בשאלה של ומחציתם FAS , מחציתם אובחנו עם FASD האבחנתיים של . לפי FASD נוספים היו בסיכון לפתח 11%- חלקי, ו FAS עם Fisher, Loock, Melamed,( מאמר עדכני של פישר ואחרים תיקים רפואיים של ילדים 237 ), שניתחו Blank, & Koren, 2019 מהם 69% FASD- מהם היה חשד ל 16%- ומתבגרים בסיכון, ב באוכלוסייה בישראל קשה להערכה, FASD אומצו. שכיחות Senecky et( וככל הנראה יש תת-דיווח. במחקר שאלונים נשים, צריכת אלכוהול בהיריון דווחה 3,815 ) שכלל al., 2011 מהנשאלות. שיעורי שתיית האלכוהול בהיריון 14% על ידי היו גבוהים יותר בקרב נשים צעירות בהיריון ראשון מהמגזר היהודי שהגדירו עצמן חילוניות.

אבחון התופעה אבחון התופעה מורכב. נוסף על הפגיעות המתוארות, יש 6 צורך בתיעוד של חשיפה טרום לידתית משמעותית לאלכוהול תיעוד של בעיות חברתיות או הסתבכות האם עם 7 בהיריון, החוק הקשורות בשתייה, תיעוד של הרעלת אלכוהול בהיריון על ידי מדידת רמה בדם, בנשיפה, או בשתן, בדיקה חיובית לביו-מרקרים לחשיפה לאלכוהול בהיריון, או אישור לחשיפה , ראו מסגרת TWEAK בשאלוני סקר תקפים (כגון שאלון בעמוד הבא). גם לדפוס השתייה יש השפעה. כך למשל, צריכה מופרזת של לפחות ארבעה משקאות אלכוהוליים בזמן קצר נחשבת מסוכנת יותר לעובר מפריסה של שתיית כמות דומה על פני זמן ממושך יותר. למרות הכתוב לעיל, תיעוד החשיפה הוא תנאי תומך בלבד ואינו הכרחי לאבחנה, אם התקיימו שלושת הקריטריונים האחרים (כאמור, מבנה פנים אופייני, הפרעה בגדילה ופגיעה במערכת העצבים המרכזית). מקובל שדרושה צריכת אלכוהול מתמשכת ומשמעותית כדי לגרום לתסמונת ג'/ק"ג/יום של אתנול נקי). 2-1( אלכוהול עוברית היא השפעת האלכוהול בהיריון משתנה מאישה לאישה. תלויה במשקל ובהרכב השומן בגופה של האישה, ביכולת המטבולית שלה ובשלב ההיריון שבו מתרחשת החשיפה. מכיוון שלאלכוהול השפעה ישירה על המוח, לשתייה עלולה להיות השפעה שלילית ארוכת טווח על התנהגות העובר והתפתחותו בשלבי ההיריון השונים. ככלל, הסיכון להשפעה

אבחנה מבדלת בכשל בהשלמת ביצוע משימה מרובת חלקים

ODD

ADHD

FASD

הפרעה

הגורם להתנהגות

• המידע נקלט • יכול לזכור את המשימה כשנדרש • בוחר שלא לבצע, במודע

• המידע נקלט • יכול לזכור את המשימה כשנדרש • מוסח בדרך למילוי המשימה

• קושי בקליטה של המידע • לא יכול לזכור את המשימה כשנדרש • קושי, גם כשזוכר, מה לעשות

התערבות

לספק תחושה חיובית של שליטה, גבולות והשלכות

להגביל גירויים ולעזור למקד

לפרק למשימה אחת בכל פרק זמן

, או 12% , כוס יין של 5%-4% גרם של אתנול נקי, ודוגמאות למשקה כזה הן פחית בירה עם ריכוז אלכוהול של 14- משקה אלכוהולי סטנדרטי מוגדר כ 6 .40% כוסית וודקה בריכוז של משקאות אלכוהוליים בשבוע במשך שבועיים לפחות 6 באנמנזה ישירה, של האישה ההרה, או עקיפה של בן משפחה או חבר קרוב: שתייה של לפחות 7 משקאות אלכוהוליים ברצף לפחות בשתי הזדמנויות בהיריון. 3 בהיריון, שתייה של לפחות

נקודת מפגש I 24

Made with FlippingBook Learn more on our blog