מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 19 - ינואר 2020

בניית חוסן ואיכות טיפול בתהליכי הדרכה במסגרות לגיל הרך

shutterstock

1 איריס צדוק וחנה צור

בילדים ממשפחות מוחלשות, חינוך וטיפול איכותיים במעון שלהם, ואף well being- עשויים לתרום להתפתחותם, ל לאפשר להם להגיע להישגים גבוהים בגיל בית הספר. למעשה, הם מאפשרים את צמצום אי השוויון החברתי. כמו כן ידוע לנו שהשהות במסגרת חינוכית לא איכותית מגבירה אצל ילדים את הסיכון ההתפתחותי, כגון תוקפנות ואי שקט. לגורמים המשפיעים על איכות הטיפול המוענק לילדים במעונות היום היבטים רבים – מבניים ותהליכיים. הגורם המשפיע ביותר על איכות הטיפול, על פי הספרות המחקרית, הוא תפקודן של המטפלות במעון ויכולתן לקיים אינטראקציה איכותית עם כל ילד וילד ולהיענות לצורכיהם הרגשיים וההתפתחותיים ). לאיכות האינטראקציה יש השפעה Pianta et al., 2005( מיטיבה על הילדים, בתנאי שמתקיים קשר יציב וקבוע עם Shonkoff & Fisher, 2013; Yoshikawa,( המטפלת לאורך זמן .)Wuermli, Raikes, Kim, & Kabay, 2018 המודל התיאורטי של ההדרכה בשיחות הדרכה עם מטפלות וצוותים במעונות היום עולות לא אחת תהיות:

מאמר זה עוסק בהיבטים של פיתוח חוסן במסגרת תהליכי הדרכה במעונות היום. בתחילתו נתאר בקצרה את המציאות הישראלית במסגרות לגיל הרך ואת איכות הטיפול בהם, ובהמשך נתייחס להתערבויות בונות חוסן במסגרת הדרכה במעונות, נדגים ונשתף בניסיוננו. רקע – ילדים במעונות יום בישראל במציאותהחברתית-כלכלית בישראל תינוקות ופעוטותשוהים שעות ארוכות במעונות יום. ממחקרים ידוע שכאשר מדובר

ד"ר איריס צדוק וד"ר חנה צור הן עובדות סוציאליות בתחום הגיל הרך, חברות סגל בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית וב"תוכנית שוורץ", 1 האוניברסיטה העברית בירושלים. עוסקות בטיפול בילדים צעירים והורים אחרי טראומה, בהדרכת צוותים וסטודנטים בתחום של ילדים בסיכון וטראומה; .CPP מטפלות ומדריכות

נקודת מפגש I 32

Made with FlippingBook Learn more on our blog