מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 19 - ינואר 2020

צדק לילדים

1 כרמית כץ

התעללות בילדים היא תופעה רחבת היקף. ילדים מכל קבוצות הגיל חשופים אליה, אולם ילדים בגיל הרך נתונים בסיכון גבוה יותר להתעללות. יתר על כן, התעללות בילדים בגיל הרך מאופיינת – אף יותר מהתעללות בקבוצות גיל אחרות – בפוגעים שהם הדמות המטפלת עבור אותם ילדים, חקירת ילדים, שהיא המסגרת ובפגיעות חמורות ומתמשכות. הקבועה בחוק להפקת עדותו של הילד הנפגע, מהווה שלב אולם קריטי, הן במישור המשפטי והן במישור הטיפולי, ביצוע חקירה של ילדים בגיל הרך הוא אתגר עצום עבור כל המעורבים בדבר. לחקירת ילדים ארבע מטרות עיקריות: קבלת עדות מפורטת ככל האפשר על האירוע שהתרחש; הקטנת הנזק הצפוי לילד עקב מעורבותו בהליכים משטרתיים ופליליים; הערכת היכולת של הילד להעיד בבית משפט, והערכת מצבו הנפשי של הילד לצורך גיבוש המלצות לטיפול בו. לעיתים קרובות ההתייחסות לעדות מפורטת משתמשת במושג עדות "עשירה": "עושרה" של העדות נמדד בכמות הפרטים, הרלוונטיים למערכת המשפטית, המופקים בעדותו של הילד. מחקרים מצביעים על קושי בהפקת עדות עשירה נוכח אתגרים המאפיינים חקירות ילדים בכלל וחקירות של ילדים בגיל הרך בפרט. מממצאי מחקרים עולה כי לילדים בגיל הרך כישורים מתפתחים, ויש הסכמה נרחבת בנוגע לכמה אתגרים חשובים בשיח עימם בראיונות חקירה. אתגר מרכזי קשור לכישורי הזיכרון של ילדים בגיל הרך, על אף העובדה שמבנה הזיכרון ותהליכי הזיכרון שלהם אינם שונים מאלה של ילדים בוגרים יותר או של מבוגרים. ילדים בגיל הרך זקוקים לתמיכה רבה יותר בתהליך הדלייה מהזיכרון. עוד נמצא כי בשל מאפייניהם ההתפתחותיים, גם בהינתן תמיכה מרבית לתהליך הזיכרון, עדויותיהם של ילדים בגיל הרך יהיו דלות יותר מאלה של ילדים בוגרים יותר או של מבוגרים. נוסף על מאפייני הזיכרון, ילדים בגיל הרך נתונים בשלב משמעותי לחייהם ברכישת חקירת ילדים נפגעי התעללות בגיל הרך ): האתגרים 6-3 (בני

shutterstock

ד"ר כרמית כץ היא חברת סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב 1 שאפל באוניברסיטת תל אביב, חוקרת בתחום של התעללות בגיל הילדות.

I נקודת מפגש 43

Made with FlippingBook Learn more on our blog