מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 19 - ינואר 2020

משפחה מיטיבה קבועה

העבודה עימם מכוונת לסייע להם להצליח בהתמודדות זו ולהפוך להורים מיטיבים. התוכנית מתמקדת בשלושה יעדים מרכזיים בד בבד: ) חיזוק ההורה כמבוגר מתפקד וחיזוק היחידה המשפחתית; 1( ) חיזוק התפקוד ההורי והקשר בין הילד להוריו; 2( ) טיפול ישיר בילד. 3( על פי תפיסת העולם של מקצוע העבודה הסוציאלית בכלל ושל פרדיגמת ע"ס מודעת עוני בפרט, אחד המנופים המשמעותיים לשינוי נעוץ בקשר הבין-אישי המשמעותי של העו"ס עם הפונה. ועם זאת, היות שמדובר במשפחות המלוּות שנים ארוכות על ידי המחלקה (לעיתים עוד מילדות ההורים, במסגרת הטיפול בהוריהם), יש בהן הנושאות תחושות של חוסר שביעות רצון מהליווי שניתן להן בעבר, ולעיתים קיים גם פחד מהתערבות הרווחה, מחשש שילדיהן יוצאו מרשותן. מתוך הבנה שההצלחה ביצירת קשר מיטיב וקרוב במקרים מעין אלו מורכבת ודורשת משאבי זמן ופניותשל העובד (תחילה לצורך חיזור, ובהמשך לבנייה מחודשת של האמון במערכת), לכל מחלקה שמשתתפת בתוכנית הוקצה תקן לעובדת ייעודית לרשות 8 משרה, בעשר משפחות. 80% אשר תטפל, במסגרת 30,000 כל משפחה משתתפת הועמד סל מענים גמיש בסך למשפחה). ₪ 60,000 לשנת השתתפות בתוכנית (בסה"כ ₪ שילוב משאבי הזמן והמשאבים הכלכליים במסגרת התוכנית אפשרו לעובדות ליצור קשר מסוג מיוחד עם המשפחות ולתת למשפחות סל סיוע גמיש ומשמעותי. ואכן, סל המענים אפשר לעובדות לסייע למשפחות בצורכיהן המיידיים, ובמקרים מסוימים אף לספק להן ביטחון בסיסי לשם המשך תוכנית ההתערבות, כדוגמת סיוע בשכר דירה או ברכישת ציוד בסיסי לביתן. במקרים אחרים אִפשר סל המענים לחזק את הפונים, הן כמבוגרים מתפקדים והן אפשר לראות בהתערבות עם פונה, דוגמאות לכך כהורים. מכור נקי, אשר לא גידל מעולם את בנו הצעיר: לאחר חזרת הילד ממשפחת אומנה לביתו, סייעה התוכנית במימון מורה לעברית לאב, סיוע שאִפשר לו, לבקשתו, ללמוד לקרוא – כדי שיוכל להקריא לילדו סיפור לפני השינה. דוגמה אחרת היא התערבות עם אם בעלת יכולות גבוהות אשר לא באו לידי ביטוי במציאות חייה המורכבת, אך במסגרת הצמיחה האישית המשמעותית שעברה במהלך ההתערבות, החלה בלימודי תואר ראשון בסיעוד במימון התוכנית.

גורמים מעכבים קיים השירות למען הילד, בשיתוף 2011-2010 בשנים עם ג'וינט-אשלים, קבוצות מיקוד של עובדים סוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים. מקבוצות אלו עלה כי הגורמים המעכבים את ביצוע מדיניות המשפחה המיטיבה הקבועה בישראל הם היעדר הנחיות של המשרד לביצוע המדיניות, לרבות הגדרת לוחות זמנים ברורים, וכן מחסור במשאבים לשיקום המשפחה הביולוגית. עוד עלה כי בהיעדר הנחיות ברורות, גורמים סובייקטיביים (עמדות ורגשות אישיים של העובד המטפל) משפיעים על החלטות בתחום האימוץ יותר משיקולים מקצועיים המתמקדים בהענקת משפחה מיטיבה קבועה לילד. זאת ועוד: בקרב העובדים הסוציאליים שהשתתפו בקבוצות עלה גם חוסר שביעות רצון ממערך הטיפול במשפחות הילדים לאחר שאלו מוּצאים מביתם. תוכנית משפחה מיטיבה קבועה לצורך מימוש המדיניות של בית קבוע וכנגזרת מנתונים אלו, תוכנית פיילוט בשם "משפחה מיטיבה 2016 הושקה בשנת קבועה", בשותפות של השירות למען הילד, שירות פרט וג'וינט-אשלים. התוכנית, אשר 4 ומשפחה, שירות ילד ונוער הציבה לפניה 5 החלה לפעול בחמש רשויות ברחבי הארץ, שני יעדים עיקריים: האחד – ביצוע הליך התערבות מוגדר בזמן, המאפשר מיצוי האפשרות להחזרת הילד לרשות הוריו או מניעת הוצאתו, והשני – התחשבות מתמדת בזמן ילד ועבודה מתוך התבוננות הן על טווח הזמן הקצר (השפעת פעולה מסוימת על מצבם המיידי של המשפחה ושל הילד) והן על טווח הזמן הארוך (השפעתן של החלטות בזמן הווה על החלטות עתידיות שיידרשו בקשר למשפחה ולילד). תוכנית זו 6 כתוכניות אחרות המתנהלות במסגרת המינהל, על פי פרדיגמת עבודה סוציאלית מודעת עוני, פועלת גם היא אשר פותחה על ידי פרופסור מיכל קרומר נבו מאוניברסיטת בן-גוריון. פרדיגמה זו, הנשענת על תיאוריות ביקורתיות רואה בעוני אחד הגורמים המרכזיים 7 בע"ס ובפסיכולוגיה, שמשפחות מתמודדות איתם. על פי הפרדיגמה, כדי להצליח לייצר שינוי בחייהן של המשפחות, על העו"סים ללמוד לזהות את מאבקם של ההורים במצוקה, להכיר בידע שלהם על ילדיהם, להכיר את הקשיים בהורות בהקשר של חיים בעוני, לבסס יחסים של קִרבה ולהתייצב לצידם. העבודה עם ההורים מבוססת על ההנחה שההורים מבקשים להיות הורים מיטיבים אך הם מתמודדים בשגרת היומיום עם מצוקות חיים קשות, הן מהעבר והן בהווה, ואלה מקשות עליהם בכך.

לאור השינוי הארגוני במשרד, התוכנית פועלת במסגרת מינהל שח"א ובשותפות אגף משפחות, ילדים ונוער בקהילה, השירות למען הילד וג'וינט-אשלים. 4 פיילוט התוכנית החל בחמישה יישובים: בת ים, נתניה, אשקלון, באר שבע וחדרה. 5 מינהל שח"א מפעיל חמש תוכניות על פי פרדיגמת ע"ס מודעת עוני: "נושמים לרווחה", "מפ"ה", "מפגש" ו"משפחה בשביל הצמיחה". 6 .321-301 ,)3( חברה ורווחה, לה ). עבודה סוציאלית מודעת-עוני: פרדיגמה חדשה לעבודה עם משפחות בעוני. 2015( ' ראו קרומר-נבו, מ 7 משפחות. 50 במסגרת הפיילוט השתתפו בתוכנית 8

I נקודת מפגש 53

Made with FlippingBook Learn more on our blog