מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 19 - ינואר 2020

כרמית פולק-כהן ודניאלה זלוטניק רז

להביא לחשיפת המידע המצולם לפני גורמים לא מורשים ובמקרי קיצון אף לפני עברייני מין. לכן העקרונות שהתקבלו לבסוף במהלך הדיונים בחוק המצלמות היו שכדי להבטיח כי ילדים יזכו ליחס מכבד ולהגנה להימנע מכך שבגנים ובמעונות בראש ובראשונה בגן, יש היום תיווצר תחושה של זרות וניכור ומלאכותיות ביחסים, מה שיכול לפגוע באיכות עבודתן של הגננות והמטפלות, רובן , יש להבטיח שפרטיותם של הפעוטות שנית טובות ומסורות. תישמר. כך, למשל, החוק אוסר צילום בחדרי השירותים ומתיר גישה לחומרים המצולמים לגורמי פיקוח ואכיפה בלבד: נציגי משטרה ומפקחת על הגנים (כשיש כזאת), וזאת רק בנסיבות שבהן עולה חשד שנעברה עבירה כלפי ילדים. במובן זה, אנו סבורות כי חוק המצלמות מבטיח שמירה על פרטיותם של קטינים ומתווה דרך המאפשרת לשתי הזכויות הללו לדור בכפיפה אחת. חוק המצלמות הישראלי הוא מעניין לציין בהקשר זה כי הסדר ייחודי בנושא התקנת מצלמות במסגרות לגיל הרך, והוא מציב נקודת איזון שונה מזו המקובלת במדינות שונות היום אפשר לייחס את הנושא של הצבת מצלמות בעולם. במסגרות לגיל הרך, בפרט במעונות ובגני ילדים, למגמה רחבה יותר של ניטור הורי. הקִדמה הטכנולוגית הביאה בשנים האחרונות למצב שחייהם של ילדים נתונים במעקב ובניטור שוטף מיום היוולדם: מצלמות רשת בבתים פרטיים, במסגרות חינוך, ואף ברכבי הסעות לתלמידים; תוכנות איכון לטלפונים ניידים או מכשירים 'חכמים'; ניטור פעילות הילד מסקירה שערכנו בנושא עלה כי התקנת 11 והילדה ברשת, ועוד. מצלמות במסגרות לגיל הרך אפשרית – ובמקרים מסוימים אף מקובלת – במדינות שונות, וכי מפעילי מסגרות בוחרים דווקא לעשות שימוש באמצעים טכנולוגיים המקנים להורים גישה מקוונת וצפייה ישירה בנעשה במהלך היום. לדוגמה, בארצות הברית השימוש במצלמות במעונות ובגני ילדים החל , וחברות מסחריות 20- כבר בסוף שנות התשעים של המאה ה שונות מפעילות פלטפורמות דיגיטליות ייעודיות להורים בשנים האחרונות 12 לצפייה מקוונת בילדיהם במסגרות החינוך. החלה תופעה זו להתפשט לעוד מדינות, בהן קנדה, בריטניה, 13 דנמרק ועוד.

על כבודם ועל פרטיותם של הפעוטות, של העובדים, ושל אנשים אחרים הנמצאים במעון. החוק קובע כי צילומים ייעשו בהקלטת וידאו, ללא קול; יש איסור להתקין מצלמות בחדרי הרחצה והשירותים; יש חובת יידוע בדבר הפעלת המצלמות, בפרט יידוע של ההורים והעובדים; אופן התקנת המצלמות והפעלתן, וכן השימוש בצילומים, ייעשו מתוך שמירה על כבודם ופרטיותם של השוהים במעון. נוסף על כך, החוק מגביל, למעט במקרים חריגים, את תקופת שמירת הצילומים, מחייב את מחיקתם האוטומטית, ודורש ממפעילים לנקוט אמצעים כדי למנוע גישה לצילומים. החוק אינו מאפשר להורה גישה לחומר המצולם, והוא מתיר צפייה בו רק לפי צו בית משפט, או לצורכי מניעת פגיעה, לחקירה או לניהול הליך פלילי על ידי המשטרה ורשויות התביעה. חוק המצלמות: בין הזכות להגנה לזכות לפרטיות הליך הניסוח והחקיקה של חוק המצלמות בכנסת יצר קונפליקט בין זכותם של פעוטות להגנה מפני פגיעה והתעללות ובין זכותם לפרטיות. האמנה בדבר זכויות הילד, שהיא המסמך המשפטי המחייב והמוביל ברמה הבין-לאומית בכל הנוגע לזכויותיהם של ילדים אמנת (להלן, 7 )1990 ונוער (גם ישראל חתמה עליה בשנת ), מעגנת את הזכות של כל ילד וילדה להגנה מפני זכויות הילד אלימות מכל סוג, ומחייבת את המדינה לנקוט אמצעים שונים להבטיח זכות זו, לרבות היבטים הנוגעים למניעה, לזיהוי, ועדת האו''ם לזכויות הילד, 8 ולדיווח על מקרי התעללות. שהיא גוף מומחה ועצמאי מטעם האו''ם האחראי ליישום האמנה על ידי המדינות החתומות עליה, הדגישה בהנחיותיה כי להתעללות ופגיעה בגיל הרך השפעות שליליות חמורות וארוכות טווח, וכי יש לממש את הזכות להגנה, ולנקוט אמצעים לצד 9 מתאימים לצורך כך, גם במסגרות לתינוקות ופעוטות. זאת, אמנת זכויות הילד מעגנת גם את זכות הילד והילדה זכויות אלו עומדות, לכאורה, במסלול 10 לפרטיות ולכבוד. התנגשות בסוגיה של הצבת מצלמות במעונות יום. מחד גיסא, הצבת המצלמות עשויה, כאמור, לחשוף מקרי התעללות ולמנוע הישנות פגיעה; מאידך גיסא, ניטור הפעוטות לאורך שהותם במסגרות פוגע בפרטיותם, משפיע על הקשר בינם ובין הצוות המטפל, ובהיעדר נקיטת אמצעי הגנה, הוא עלול .) אמנת זכויות הילד (להלן: 1038 אמנה בדבר זכויות הילד, כתבי אמנה 7 ) לאמנת זכויות הילד. 2(+)1(19 סעיף 8 ראו בעניין זה: 9

UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General Comment No. 7 (2005); Implementing Child Rights in Early Childhood, 20 September 2016, par. 28,36, CRC/C/GC/7/Rev.1; UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General Comment No. 13 (2011); The Right of the Child to Freedom from All Forms of Violence, 18 April 2011, par. 33-34, CRC/C/GC/13. ) לאמנת זכויות הילד. 1(16 סעיף 10 ראו לדוגמה: 11 S. Livingstone et al., Children's Data and Privacy Online: Growing Up in a Digital Age – An Evidence Review, p. 30-33, LSE Publication (2018); Pew Research Center, Parents, Teens and Digital Monitoring, January (2016); CRIN (Child Rights International Network), Briefing: Children's Rights in the Digital Age.

נקודת מפגש I 58

Made with FlippingBook Learn more on our blog