מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 19 - ינואר 2020

- התוכנית 360 ° ילדים בגיל הרך שמופו במסגרת 2016-2008 ¹ הלאומית לילדים ונוער בסיכון

– התוכנית הלאומית לילדים בסיכון ונאספו 360°- הנתונים על ילדים בגיל הרך התקבלו מ . המשמעות היא שמדובר בנתון 2016-2008 במהלך שלושה מבצעי מיפוי של התוכנית בשנים באחוזים . חשוב לציין שהנתון על התעללות בילדים והזנחה אינו כולל פגיעה רגשית,  2 מצטבר

ומדד זה ייאסף החל מהמיפוי הבא של התוכנית. מילדי ישראל. 85% ביישובי התוכנית מתגוררים

2017 חלקם של ילדים בגיל הרך מכלל הילדים אחוזים

260,888 ילדים ונוער בסיכון ביישובי התוכנית

3,018,000 ילדים ונוער בישראל

31% 6-0

40.9% 6-0

37% 12-7

31.0% 12-7

32% 18-13

28.1% 18-13

4 ,3 מכלל ילדי ישראל. עם זאת, הם מהווים רק שליש מהילדים ביישובי התוכנית הלאומית לילדים בסיכון. 40%- ילדים בגיל הרך מהווים יותר מ

. ילדים ובני נוער בסיכון בישראל. ירושלים: מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, 2017 ' מקור הנתונים: קובץ נתוני התוכנית הלאומית לילדים בסיכון; סבו-לאל, ר 1 – התכנית הלאומית לילדים ולנוער 360° , משרד העבודה והרווחה, משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד העלייה והקליטה, המשרד לביטחון הפנים בסיכון. הנתונים הדמוגרפיים הם עיבוד של נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הלקוחים מתוך המועצה לשלום הילד, שנתון סטטיסטי ילדים , עורכת: ציפי ברמן. 2018 2018 בישראל ; חשוב לציין כי אחוזים אלה קבועים למדי, והם אינם צפויים 2016-2008 הנתון הוא נתון מצטבר 2 להשתנות במיוחד במיפוי הקרוב. , הסיבות האפשריות לכך שילדים בגיל הרך בסיכון אינם מאותרים הן אלה: 2017 , ראו סבו-לאל  על פי הדוח המסכם את נתוני התוכנית 3 א. עם העלייה בגיל רוב מצבי הסיכון שכיחים יותר עקב הקושי ההולך וגדל של ההורים לטפל בילדיהם, כגון בתחום הלימודי, הרגשי וההתנהגותי. ב. יש התנהגויות או בעיות שאינן מאפיינות ילדים בגיל הרך אך אפשר לאתרן בגילים הבוגרים יותר. ג. בגיל הרך קשה יותר להבחין בבעיות, מכיוון שבגיל זה עדיין חסרות היכולות הלשוניות והקוגניטיביות לתקשר ביעילות. לכן בגילים אלה אנשי המקצוע נשענים בעיקר על אינדיקטורים הניתנים לצפייה. נוסף על כך, ייתכן שלא די בכלים הקיימים לשם איתורם בגיל זה. ד. ילדים בגיל הרך פחות מוכרים לאנשי המקצוע בקהילה, והם פחות נוכחים במסגרות המפגישות אותם עם גורמי טיפול. עם העלייה בגיל, לילדים יש קשר עם אנשי מקצוע רבים יותר, ועל כן הסיכוי לאיתורם על ידי איש מקצוע עולה. ביישובים מוגדר לעבודה עם הגיל הרך. ברמה 360° התוכנית הלאומית, מיום הקמתה, הציבה לה מטרה - לטפל בגיל הרך. ברוח זו, שליש מתקציב 4 הארצית, המחוזית והיישובית יש ועדות לגיל הרך להתבוננות ממוקדת בין-משרדית בגיל זה.

נקודת מפגש I 8

Made with FlippingBook Learn more on our blog