מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 2

מפגש מחקרי

פניות אל פקידי סעד והטיפול בהן: 2009 סיכום ממצאים לשנת פרופ' רמי בנבנישתי

פתח דבר לפקידי הסעד יש תפקיד מרכזי במערכת שנועדה לאתר ילדים הנפגעים מהתעללות והזנחה קשה ולטפל בהם. פקידי הסעד מקבלים פניות מגורמים רבים. תפקידם לבדוק פניות אלו, להעריך את מידת הנזקקות של הילדים המופנים ולפעול בעניינם של ילדים הזקוקים לטיפולם, בין היתר - בשיתוף פעולה עם המשטרה ובתי המשפט לנוער ולמשפחה. בשנים האחרונות נודעו לציבור כמה אירועים קשים של פגיעה בילדים על ידי הוריהם ואחרים. אירועים כאלה מעוררים תחושות קשות - הן בקרב הציבור והן בקרב אנשי המקצוע - ומעלים שאלות קשות על אופי התופעה, על מידת התגובה הראויה של מערכת הרווחה המבחינה בסימנים מוקדמים, וכן על תוצאות הטיפול בילדים שעניינם מגיע לידיעת שירותי הרווחה בכלל ולידיעת פקידי הסעד בפרט. מערכת הרווחה מתמודדת עם פגיעה בילדים באמצעים שונים, ובהם ניסיונות לקדם שינויים בתהליכי העבודה המקצועית של פקידי הסעד ושותפי התפקיד שלהם, כדי להגביר את היכולת לזהות בהקדם את פוטנציאל הסכנה ולהגיב בהתאם. מערכת ההגנה על ילדים מפני פגיעה והתעללות צריכה להתבסס על ראיות ועל ידע מקצועי, ולכן חיוני שההחלטות ומדיניות הטיפול בנושא זה יושתתו על

דוח מחקר

הוכן על ידי , מכון חרוב ואוניברסיטת בר-אילן פרופ' רמי בנבנישתי

בעבודה משותפת עם צוות משרד הרווחה והשירותים החברתיים: , עו"ס ראשית לפי חוק הנוער טיפול והשגחה חנה סלוצקי , עו"ס ארצית לפי חוק הנוער טיפול והשגחה חוה לוי , עו"ס מחוזית לפי חוק הנוער טיפול והשגחה אמה רחמים

98.1%( 2008 במעט ממספרם בשנת ). התופעה השכיחה 2008- מהמספר ב מכלל 42%- ביותר הייתה הזנחה (כ הפניות שסווגו), לאחריה פגיעה פיזית ), ופגיעה מינית הייתה שכיחה 41%( ). מבחינה זו התמונה 17%- פחות (כ שונה מעט מהתמונה שהתקבלה , שאז היה שיעור הפניות 2008 בשנת ,)46%- שהוגדרו כהזנחה גבוה יותר (כ ושיעור אלו שהוגדרו כפגיעות פיזיות ). ההבדלים 36%- היה נמוך יותר (כ בין הקטגוריות השונות נמצאו גם בדיווחים דומים בעולם, אם כי נמצאו הבדלים בפערים שבין השכיחויות של הקטגוריות השונות. ,7,315 מספר הדיווחים למשטרה היה מקרים אחרים ביקשו פקידי 1,666- וב הסעד פטור מדיווח. בהשוואה בין השנים נראה שמספר המקרים שדווחו דומה למדי למספרם 2009- למשטרה ב

מידע מקיף ואמין על מאפייני התופעה, על האמצעים שנוקטים פקידי הסעד כדי להתמודד אתה ועל התוצאות של מאמציהם. כיום המידע על מאפייני ההפניות אל פקיד הסעד והטיפול בהן מוגבל. במטרה לקדם את טיוב מערכת הנתונים על הפניות אל פקידי הסעד והטיפול בהן, יזמו משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומכון חרוב מיסודה של קרן שוסטרמן תהליך פיתוח רב-שנתי, הדרגתי. במסגרתו יפותחו הכלים והאמצעים ליצירת מאגר נתונים מקיף, מהימן ורב-שנתי. 2009 בבחינה של הממצאים לשנת אפשר לזהות כמה תופעות. מספר , מספר 33,751 הפניות החדשות היה ילדים 15.5- מתאים לשיעור כ . מספר 17-0 לכל אלף ילדים בני היה נמוך אך 2009 הדיווחים בשנת

נקודת מפגש 32

Made with FlippingBook - Online catalogs