מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 2

הגבוה ביותר של צווי חירום, פניות לבית המשפט להחלטות ולצווים שונים, שיעורי הקטינים הנזקקים ובקשות נזקקות חדשות והשיעור הגבוה ביותר 10.4( של משפחות שטופלו לאור החוק במחוז 4.5 לכל אלף ילדים - לעומת ירושלים). כבשנה שעברה, נמצא שמספר הדיווחים לכל אלף ילדים במגזר היהודי גבוה במידה ניכרת מזה שבמגזר הערבי. למשל, שיעור הפניות החדשות הוא במגזר 12.4- במגזר היהודי ו 16.2 הערבי. הפערים קטנים יותר בדיווחים במגזר היהודי לעומת 5.8( על הזנחה במגזר הערבי) וגדולים יותר 5.6 2.6( בדיווחים על אלימות מינית במגזר הערבי) ועל אלימות 1.6 לעומת במגזר הערבי). 4.6 לעומת 5.9( פיזית ברשויות היו הרבה יותר קטינים נזקקים לאלף ילדים לעומת 4.5( במגזר היהודי במגזר הערבי). במגזר היהודי היו 1.4 גם הרבה יותר דיווחים למשטרה, צווי השגחה ומשמורת. דיון מבוסס על הגל השני 2009 הדוח לשנת של איסוף נתונים במסגרת תהליך רב-שנתי שנועד ליצור תשתית מידע על סוגיות של פניות אל פקידי סעד והטיפול בהן. הממצאים מצביעים על דמיון רב בסך הפניות לפקידי הסעד , אולם נראה 2008 בהשוואה לשנת שהיו שינויים לא מבוטלים בהרכב הפניות. מצאנו ששיעור הפניות במחוזות השונים דומה, אך יש ביניהם הבדלים בהרכב הפניות ובפעולות הננקטות. נראה שמחוז הדרום שונה מהמחוזות האחרים במידה ניכרת בכמה פרמטרים. ייתכן כי הממצאים משקפים גם הבדלים בהרכב האוכלוסייה, וייתכנו גם הבדלים הנובעים מדרכי עבודה

בשנה שקדמה לה, ואילו במספר המקרים שבהם התבקש פטור מדיווח 2008- ב 1,386- חלה עלייה ניכרת (מ ). מהדיווחים אפשר 2009- ב 1,666- ל קטינים 13,000- להיווכח שיותר מ מטופלים 'לאור חוק', ירידה של ממש (ראוי לציין 16,670 - מהדיווח הקודם שלמדווחים הובהר מה נחשב ל'טיפול לאור חוק', וייתכן כי מקצת ההבדלים נובעים מהבנה שונה של המושג בשתי שנות הדיווח). פקידי הסעד דיווחו על פעולות שנקטו במשך השנה וכן על התגובות של המערכת המשפטית. בין היתר מדווחים 747 פקידי הסעד שבמשך השנה הופעלו מתוכם לפי סעיף 546 - צווי חירום א-ג והשאר לפי סעיף פסיכיאטרי. 11 פקידי הסעד מדווחים על מספר רב של ), על 1,817( פניות להחלטות ביניים אישורים של החלטות ביניים ללא צו ) וגם על כאלה שכללו צו 1,044( חירום .)537( חירום מספר רב של קטינים מוגדרים נזקקים; קטינים 8,476 בסך הכול יש ברשויות נזקקים על פי חוק, ובמשך השנה בקשות נזקקות חדשות. 2,846 הוגשו על מספר לא מבוטל של קטינים חלים 2009 ), ובשנת 3,081( צווי השגחה בקשות לצווי השגחה. 1,233 הוגשו מספר הקטינים הנתונים לצווי משמורת מתוכם הם צווים 1,842- , ו 5,755 הוא חדשים. פקידי הסעד מדווחים שבשנת צווים 3,331 הוארך תוקפם של 2009 צווים על פי חוק הנוער 565 והוצאו לטיפול ולאשפוז פסיכיאטרי. כמו כן צווי הגנה על פי 74 הוצאו 2009 בשנת חוק הנוער טיפול והשגחה. ערכנו השוואה בין המחוזות השונים. נדגיש שההבדלים בין מחוזות יכולים לנבוע ממקורות שונים, ובהם מאפייני המשפחות והילדים המתגוררים

במחוז, מאפייני השירותים והמשאבים העומדים לרשותם, וכן הבדלים במדיניות המקצועית במחוזות השונים. הנתונים שבידינו אינם מאפשרים לזהות את המקורות להבדלים אלא רק להציג אותם ולעורר דיון ומחשבה. בהשוואה בין המחוזות אפשר לראות ששיעור הפניות החדשות מתוך כלל הילדים במחוז היה דומה במחוזות לאלף 17.8-15.5 השונים (בטווח ילדים) אך נמוך יחסית בירושלים ). נראה שיש הבדלים בולטים 12.6( למדי בשכיחות היחסית של סוגי הפגיעה. העובדים מיינו את רוב הפניות לפי פגיעה פיזית, פגיעה מינית והזנחה. מהשוואת ההתפלגות היחסית של סוגי הפגיעות עולים הבדלים ניכרים בין המחוזות, ובעיקר בין ירושלים לשאר המחוזות. שיעור המקרים שבהם זוהתה הזנחה מתוך כלל סוגי הפגיעה 53.8% - לעומת 27.1% בירושלים היה בתל 41.7%- בצפון ו 45.1% , בדרום אביב. לעומת זאת, שיעור הפניות המסווגות פגיעה מינית בדרום היה , ואילו בירושלים היה השיעור 12.2% . גם שיעור הפגיעות הפיזיות 25.5% בירושלים היה גבוה מבמחוזות האחרים ). במחוז הדרום נמצא השיעור 47.7%(

נקודת מפגש 33

Made with FlippingBook - Online catalogs