מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 4

מפגש מקצועי

פעילות מכון חרוב בהנחלת ידע לאנשי מקצוע בחברה החרדית טלי שלומי

יום עיון בשיתוף עם עיריית בני ברק, אנשי מקצוע 200- והשתתפו בו כ בקהילה (עובדים סוציאליים, קציני ביקור סדיר, אחיות טיפת חלב, חוקרי ילדים ועוד). נושא יום העיון היה אלימות במשפחה. עוד ימי עיון מתוכננים בירושלים ובריכוזי אוכלוסייה חרדית אחרים. קורסים וימי לימוד מרוכזים לתלמידות בית הספר לעבודה סוציאלית – ימי הכשרה וקורסים סימסטריאליים מרוכזים שעסקו בילדים נפגעי התעללות התקיימו במכללה החרדית בירושלים ובעוד מוסדות להשכלה גבוהה. המטרה של מפגשים אינטנסיביים אלה – להגביר את המודעות לתופעה ולהיקפה, להכיר דרכים לאיתור ילדים בסיכון ולהתוודע אל דרכי הדיווח והטיפול בילדים. היענות ליוזמות מקומיות – מכון חרוב נענה ליוזמות ממוקדות של ארגונים שונים הפועלים בחברה החרדית, במטרה להכשיר אנשי מקצוע בסוגיות שונות הקשורות בעיסוק ובטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה. בין היוזמות – הכשרת צוותים בנושא של ילדים במאבק גירושין, לימוד השפעתה של חשיפה לאלימות על ילדים והיכרות עם כלי טיפול בעבודה עם ילדים שנפגעו מינית.

הכשרת מטפלים בילדים נפגעי תקיפה פנתה עיריית 2011 מינית – בשנת בני ברק אל המכון בבקשה להכשיר מטפלים חרדים ממקצועות שונים (עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ומטפלים באמנות) בטיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית. אחד המרכזים הטיפוליים המעטים שסיפקו שירות טיפולי לאוכלוסייה החרדית בנושא זה הוא "המרכז לילד ולמשפחה" של עיריית בני ברק. אנשי המרכז כרעו תחת עומס של פניות מערים וממוקדים חרדיים בכל הארץ, ולא היה ביכולתם לספק מענה ברמה הארצית. מכון חרוב נענה לבקשת העירייה והציע תכנית הכשרה ייחודית שמטרתה להגדיל את מספר המטפלים החרדים בנושא זה בכל הארץ. התכנית מתחשבת במאפיינים המיוחדים של הטיפול בילדים ובני נוער חרדיים, ובכלל זה שפת הטיפול בנפגעי תקיפה מינית ורגישות לקודים התרבותיים של החברה החרדית. עד כה סיימו מטפלות חרדיות בבני 20 את הכשרתן מטפלות עומדות לסיים 20- ברק, ו 2012 את הכשרתן בירושלים. במאי ייפתחו בבני ברק עוד שני קורסים, אחד לנשים ואחד לגברים, ובכל אחד מטפלים. 20 מהם יוכשרו ימי עיון – בחודש שבט תשע"ב ) התקיים בבני ברק 2012 (פברואר

בשנים האחרונות עוברת החברה החרדית שינוי משמעותי. מגוון גורמים הביאו לידי פתיחות מסוימת בציבור החרדי, ובהם כניסתם של עולים חרדים מאירופה ומארצות הברית, הגידול הדמוגרפי והצורך לצאת לעבוד, שילובם של חרדים בצבא, הקמת מכללות והתאמת מסלולי לימוד במוסדות להשכלה גבוהה לסטודנטים חרדים ולסטודנטיות, והגידול במספר החוזרים בתשובה שנחשפו לא מעט לתכנים "חילוניים". לצד הפתיחות לעולם המודרני ולחברה הישראלית, מתגברים מאמציה של החברה החרדית לשמר את ערכיה. הפתיחות לחברה הכללית הביאה עִמה גם נכונות להתמודד עם אתגרים שהחברה החרדית בחרה להתעלם מקיומם עד כה. מכון חרוב מסייע בקידום ההתייחסות לתופעה של ילדים בסיכון באמצעות הנחלת ידע לאנשי מקצוע ומתן כלים לאיתור ילדים נפגעי התעללות, לזיהוים ולטיפול בהם. משנת פועל מכון חרוב להכשיר אנשי 2011 מקצוע חרדים לטיפול בילדים נפגעי התעללות במשפחה, מתוך התאמה ורגישות תרבותית, בד בבד עם הקפדה על הסטנדרטים ואיכות ההכשרה שקבע המכון בכל תכניות ההכשרה. המכון פועל בחברה החרדית במגוון דרכים:

נקודת מפגש 49

Made with FlippingBook HTML5