מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 4

92149 ירושלים 38 , קרן היסוד מכון חרוב 077-5150304 . , פקס 077-5150302 ' טל www . haruv . org . il | nomig@haruv . org . il

Made with FlippingBook HTML5