מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 8

נשים שדיווחו כי הן חוות אלימות מצד בן זוגן, זאת גם לאחר שהובאו בחשבון גורמי סיכון נוספים. המלצות המחקר של פרכטר עוסקות בחובת הרופאים והמטפלים להיות מודעים לקשר בין אלימות במשפחה לדיכאון לאחר לידה ולהתייחס למקור הדיכאון כשמאתרים אותו. מחקר אמריקני מדגיש כי שכיחות האלימות הפיזית המופנית כלפי נשים במהלך השנה שלאחר הלידה עולה במהלך תקופת 1.7% (לעומת 3.1%- ל ההיריון). גם האלימות הרגשית עולה בשנה שלאחר הלידה, לעומת 17.3%- ל במהלך ההיריון (שם). 7.5% נתונים ממחקרים שנערכו בישראל מלמדים על קשר בין אלימות בין בני זוג לבין רמת הדיכאון של אימהות. במחקר שנערך בבתי חולים בישראל, בקרב נשים שאותרו כנפגעות אלימות מצד בן הזוג ואותרו על ידי צוות בית החולים, נמצא ) דיווחו על מצב 80%( כי רוב הנשים בריאות ירוד ורמת דיכאון גבוהה על פי פרמטרים אבחוניים שנערכו בתהליך המחקר (אלרועי, גרוס, איציק ולביא- .)2008 , סהר ניסיון קליני מהשטח, בעיקר בעבודה עם צוותי טיפות חלב, מלמד כי לנשים לאחר לידה קל יותר לשתף את הצוות הרפואי בהרגשות של דיכאון מאשר במצבי סיכון הנובעים מאלימות בן זוגן. עם זאת כשהצוותים המטפלים מודעים לקשר בין אלימות במשפחה לדיכאון לאחר לידה, אפשר לאתר נשים אלה בצורה רחבה יותר. היערכות מערכת הבריאות להתמודדות עם נושא הדיכאון לאחר לידה למרות שיעורי השכיחות הגבוהים של התופעה, שתוארו קודם לכן, רק בשנים האחרונות עלתה המודעות לנושא והתברר שנשים רבות הסובלות מהתופעה אינן מאותרות, מאובחנות או מטופלות. יזמו משרד הבריאות ומכון 2001 בשנת לאיתור מוקדם גרטנר "תכנית חלוץ" של נשים הסובלות מדיכאון לאחר לידה.

נשים הרות 395 המחקר נערך בקרב תחנות טיפת 6- ונשים לאחר לידה ב חלב. במסגרת תכנית זו, אחיות שהוכשרו לכך העבירו שאלון סינון למילוי עצמי Edinburgh Postnatal Depression ( ). כשאישה מבטאת סימני Scale , EPDS דיכאון (לפי ציון חתך שנקבע), מופעלים נוהלי ייעוץ תמיכתי של האחיות, והפניה ממצאי למסגרת טיפול אחרת לפי הצורך . מהנשים ההרות 26.5% התכנית העלו כי מהנשים שילדו דיווחו על סימני 12.7%- ו . דיכאון במהלך ההיריון ולאחר לידה בעקבות שיעור הנשים שאותר שיש להן סימני דיכאון במשך ההיריון, ובעקבות המסקנה שהתכנית יישומית וקבילה בקרב האחיות והמטופלות, החליט משרד הבריאות להרחיב את התכנית ליותר תחנות טיפת חלב ברחבי הארץ.  175- מ כמו כן הוכנס הנושא להכשרת אחיות בריאות הציבור, והונפק עלון מידע לציבור על התופעה. בשירותי בריאות כללית באותה עת, , ובסיכום אימצו תכנית איתור דומה , שהעבירו EPDS שאלוני 6,640- של כ מרפאות, נמצא כי שיעור 161- אחיות ב ,14.1% סימני הדיכאון במהלך ההיריון היה .  בשתי המסגרות, 9.1% ולאחר הלידה משרד הבריאות ושירותי בריאות כללית, נמצאו הבדלים ניכרים בשיעורים אלה בין תחנות, מחוזות או סוגי יישוב שונים. מגבלתם של הנתונים המדווחים כאן היא שהשאלונים לא נאספו בתנאים מבוקרים וייתכן שהם משקפים הבדלים בנוהלי דיווח ובהרגלי דיווח. לרוב דיווחי אחיות (במפגשים ובראיונות) היו חיוביים, הן מבחינת הסיפוק המקצועי הן מבחינת העשרת השירות שנתנו ליולדות, אך הובע הקושי של מצוקת המשאבים (זמן וכוח אדם) הכרוך בטיפול בשאלון, וכן ברצון להגברת התמיכה באימהות ולשיפור הממשק עם גורמי טיפול לנשים .)2008 , המאותרות (גלסר נוהל ראש שירותי יצא 2012 באוגוסט לאיתור בריאות הציבור במשרד הבריאות נשים בסיכון לדיכאון בהיריון ולאחר ). מטרת הנוהל 20/12 הלידה (נוהל הייתה הסדרת האיתור כחלק מהפעילות השוטפת של צוותי התחנות לטיפול

באם ובילד והמרכזים לטיפול בנשים הרות. במסגרת התהליך הוטמע השאלון למילוי עצמי של האישה, שכאמור נוסה בתכנית החלוץ. השאלון ניתן לכל אישה המגיעה לטיפול במסגרות שצוינו בשתי ,26 נקודות זמן: בהיריון, החל משבוע . על פי הנוהל, 6 ולאחר הלידה, משבוע בתום מילוי השאלון, האחות משוחחת עם האישה שיחה מסכמת. אם עולה חשד לדיכאון לאחר לידה, או לסימני מצוקה אחרים, מציגה האחות אפשרויות סיוע לאישה במטרה להקל על מצוקתה.

כשמאובחן דיכאון ברמה בינונית עד קשה, על האחות להפנות את האישה לרופא המטפל או לשירותי בריאות הנפש. בכל מקרה אחר, על האחות לשוחח עם האישה, שיחת מעקב בתחנה, בטלפון או בביקור בית, לפי הצורך. בתהליך ההטמעה של הנוהל נבנה מערך הכשרה לצוותי טיפות חלב ומעקב היריון במשרד הבריאות ובכל קופות החולים.

17

Made with FlippingBook flipbook maker